جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 2299ه 25/10/1382

خواهشمند است نسبت به تصجیج موارد ذیل که در متن تحریریافته ارسالی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره های 662 - 29/7/1382 و661 - 22/7/1382 منتشره در روزنامه رسمی شماره 17149 - 20/10/1382 از قلم افتاده اقدام فرمائید:
1 - صفحه دوم ، ستون اول ، مابین پاراگرافهای : 3و4 می بایست عنوان تهیه کننده گزارش یعنی (معاون قضائی ریاست دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری ) درج می گردید.
2 - در همین ستون ، بعد از پاراگراف 5،تیتر رای (رای وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور) درج گردیده ، که صحیح آن ، (رای وحدت رویه هییت عمومی دیوانعالی کشور) می باشد.
3 - صفحه دوم ، ستون دوم ، بعد از پاراگراف اول ، و پس از جمله (حضرت آیت الله محمدگیلانی ) و قبل از کلمه : احتراما" : کلمه (با سلام ) می بایستی درج می گردید.
4 - صفحه دوم ، ستون دوم ، بعد ازپاراگراف 6و قبل ازپاراگراف 7، می بایست عنوان تهیه کننده گزارش ، یعنی (معاون اول دادستان کل کشور - محمدجعفر منتظری ) درج می گردید.
5 - صفحه 3، ستون اول ، قسمت انتهائی سطر4: (000 مقررات آئین نامه دادرسی 000) درج گردیده ، که اشتباه است و صحیح آن : (000 مقررات آئین دادرسی 000) می باشد.
دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
662
تاریخ تصویب :
1382/10/25
تاریخ ابلاغ :
1382/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :