جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


تاریخ صدور حکم : 3/7/82 کلاسه پرونده : 81/245/4
دادنامه :277
دادگاه رسیردگی کننده : شعبه سوم دادگاه عمومی تاکستان
خواهان : سازمان حمل ونقل و پایانه های استان قزوین
خوانده : هادی باقری
خواسته : تخریب و ساخت وساز غیر مجاز

رای دادگاه
موضوع دعوی خواهان سازمان حمل ونقل و پایانه های استان قزوین بطرفیت خوانده آقای هادی باقری فرزند نجفعلی مبنی بر تخریب ساخت و ساز غیر مجاز با این توضیح که اظهار داشته اند خوانده بدون اخذ مجوز از آن سازمان اقدام به ساخت مستحدثاتی (مغازه تعویض روغن ) در کیلومتر12 تاکستان (روستای رادکان ) نموده است و از آنجائیکه این اقدام خوانده به علت عدم ایجاد رمپهای ورودی و خروجی منشاء خطرات بسیاری بوده وهمچنین مطابق ماده واحده کسانیکه بخواهند در مسیر جاده خدمات رفاهی (خدماتی ) ایجاد کنند باید از سازمان مذکور اخذ مجوز نماید و با عنایت به اینکه خوانده بدون رعایت این ضوابط و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت وساز نموده است تقاضای تخریب مستحدثات را داریم و دادگاه جهت روشن شدن قضیه ارجاع امر به کارشناسی و قرار معاینه محل صادر نموده است که کارشناس منتخب صریحا" اعلام نموده است محل مذکور بدون رعایت ضوابط و ایجاد رمپ ورود و خروج بوده و حتی اگر رمپ ورود و خروج نیز ایجاد گردد کارساز نمی باشد بلکه باید جاده کندرو داشته باشد تا مغازه های ایجاد شده قابل استفاده گردد بناءعلیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظریه کارشناس محترم و با عنایت به اینکه ماده واحده متقاضیان مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی را مکلف به اخذ مجوز از سازمان مذکور نماید و خوانده نیز در جلسه دادگاه اقرار نموده است بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت وساز نموده واز آنجائیکه مغازه تعویض روغن زیر مجموعه تاسیسات خدمات رفاهی بین راهی می باشد ومستندا" به تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سر قفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی ( مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مورخ 12/7/1377 حکم بر تخریب مستحدثات ایجاد شده در مجل مذکور12 کیلومتری روستای داکان توسط خوانده دعوی صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و وفق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی تاکستان - نوری


تاریخ :16/8/80 کلاسه : 29 - 295 - 3 دادنامه : 1002
مرجع رسیدگی کننده شعبه چهارم دادگاه عمومی تاکستان
خواهان : سازمان حمل ونقل و پایانه های استان قزوین
خوانده : هادی باقری فرزند نجفعلی
خواسته : تخریب ساخت وساز غیر مجاز

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان (سازمان حمل ونقل و پایانه های استان قزوین ) به طرفیت خوانده آقای هادی باقری فرزند نجفعلی به خواسته تخریب ساخت وساز غیرمجاز بدین نحو که خواهان اظهار داشته که خواسته بدون اخذ مجوز از آن سازمان اقدام به ساخت مستحدثاتی در کیلومتر12 محور تاکستان همدان (روستای رادکان ) نموده است و از آنجائیکه این اقدام خواند بعلت عدم ایجاد رمپهای ورودی و خروجی منشاء خطرات بسیاری خواهد بود تقاضای تخریب مستحدثات را نموده است ، دادگاه جهت روشن شدن قضیه قرار ارجاع امر به کارشناس و قرار معاینه محلی صادر کرده است کارشناس منتخب دادگاه در نظریه خود فقدان رمپ ورود و خروج را تایید نموده ولی توضیحا" اظهار داشته که احداث رمپ ورود وخروج نیاز کارساز نمی باشد بلکه می بایسیتی جاده کنار گذر یا کندرو و تندرو برای روستای داکان ساخته شد و موارد مشابهی نیز درفاصله ده متری وجود دارد با عنایت به مراتب و نیز نظر به اینکه در قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی ومشارکت در فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی صرفا" ذکر گردیده که ایجاد هر گونه تاسیسات رفاهی بین راهی بدون اخذ مجوز از سازمان حمل ونقل ممنوع است و مستحدثه ایجاد شده توسط خوانده رفاهی نبوده بلکه صرفا" واحدی خدماتی است فلذا مورد از شمول ماده واحده فوق الذکره و تبصره آن خارج بوده . ضمن وارد ندانستن دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و خوانده میشود و بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان می باشد.
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی تاکستان
حسینی


کلاسه پرونده 81/2/341 شماره دادنامه : 479 - 31/6/81
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین
تجدیدنظرخواه : سازمان حمل ونقل پایانه های استان قزوین
تجدیدنظرخوانده : هادی باقری
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه 1003 - 16/8/80 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی تاکستان

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان حمل ونقل و پایانه های استان قزوین بطرفیت آقای هادی باقری نسبت به دادنامه شماره 1003 - 16/8/80 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تاکستان که بموجب آن دعوی سازمان تجدیدنظررخواه بخواسته تخریب ساخت و ساز غیر مجاز تجدیدنظرخوانده را با این استدلال که مستحدثه ایجاد شده توسط خواند رفاهی نبوده بلکه صرفا" واحدی خدماتی است فلذا موضوع از شمول ماده واحده فوق الذکر و تبصره آن خارج بوده قرار رد دعوی صادر شده است از توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده بدوی از آنجائیکه مستنبط از قانون استنادی حسب گزارشات آمده در پرونده ساختمان و بناء احداثی بمنظور مغازه تعویض روغن مورد استفاده واقع شده است و بدیهی است این نوع مشاغل خود یکی از زیر مجموعه تاسیسات خدمات رفاهی بوده و لذا با قبول اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه به استناد بند2 ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه مرجوع الیه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین مستشاران دادگاه
رحمت الله احمدی محمدپیروز محمدافرا
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
277
تاریخ تصویب :
1382/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :