جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


کلاسه 82/8/429ج ت احکام :82/346 رسیدگی :22/8/1382
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان
تجدیدنظرخواه : اداره کل راه و ترابری استان خوزستان - با وکالت آقای علی مکرم
تجدید نظرخوانده : شرکت ...
تجدیدنظرخواسته : رای شماره 80/1728 شعبه سوم دادگاه عمومی اهواز

رای دادگاه
در خصوص اعتراض و تجدید نظرخواهی اداره کل راه وترابری خوزستان نسبت به رای شماره 80/1228 شعبه سوم دادگاه عمومی اهواز که به موجب آن دعوی شرکت ... بخواسته متقاضیه وجوه ناشی از اجرای قراردادهای فی مابین و هزینه دادرسی و تعدیل و مابه التفاوت و خسارت تاخیر وارد تشخیص و حکم به نفع خواهان بدوی و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 673/694/913/165 ریال ( یکصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد وسیزده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و ششصد وهفتاد وسه ریال ) در حق خواهان بدوی صادر گردیده است نظر به اینکه خواسته بدوی قبل از صدور رای دادگاه تقویم و معین شده و به دستور این دادگاه در اجرای ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی به تجدیدنظرخوانده آقای ... مدیر فعلی شرکت ... اخطار شده است تا هزینه دادرسی مرحله بدوی را به طور کامل پرداخت نماید و از تاریخ 8/8/82 یعنی زمان ابلاغ واقعی اخطاریه و مضی مدت بیش از ده روز مقرر قانونی در پرداخت هزینه دادرسی اقدامی به عمل نیاورده است لذا اکثریت اعضاء دادگاه به استناد ماده مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نمایند رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
علی ساکی

نظریه اقلیت
هر چند اینجانب در اتخاذ تصمیم مورخ 28/7/1382 مبنی بر اخطار رفع نقص به خواهان بدوی از جهت تکمیل هزینه دادرسی شرکت داشته ولی استنباط اخیر و فعلی ام از ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی اینستکه مراد از شرایط قانونی دادخواست شرایط زمان تقدیم دادخواست است نه شرایطی که بعدا" در نتیجه اقدامات و رسیدگی های دادگاه کشف و تعیین می شود در مقوله هزینه دادرسی خواهان موظف است خواسته را تقویم و بهای خواسته را در دادخواست تعیین نماید و بر همان میزان هزینه دادرسی بپردازد( با الصاق و ابطال تمبر) ولی چنانچه در زمان تقدیم دادخواست بهای خواسته برای خواهان معلوم نباشد و به ارجاع امر به کارشناس وانجام کارشناسی موکول شود باید فعلا" از حیث الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی رقمی تعیین نماید حال اگر هزینه پرداخت شده نسبت به همین میزان که با قید فعلا" معین شده کم باشد از دیدگاه ماده 350 مرقوم نقص دادخواست تلقی می شود و چنانچه با اخطار دادگاه تجدیدنظرخواهان رفع نقص ننماید مستوجب برخورد و اقدام پیش بینی شده ذیل ماده 350 می باشد ولی اگر نسبت به میزانی که به قید فعلا" در ستون خواسته معین گردیده هزینه کافی و کامل پرداخت شده باشد دادخواست از این حیث ناقص تلقی نمی گردد و به نظر نمی رسد عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی که د رنتیجه جری دادرسی و اقدامات دادگاه و تعیین بهای قطعی خواسته از طریق انجام کارشناسی معلوم شده نقض دادخواست محسوب شود و مشمول ماده 350 باشد بلکه در اینگونه موارد اجرای حکم به پرداخت هزینه دادرسی موکول می گردد. لذا صرفنظر از ماهیت دعوی چند و چون خواسته و محکوم به بنظر می رسد فعلا" جری مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه مقدور باشد.
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان - سید احمد اشرفی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
346
تاریخ تصویب :
1382/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :