جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 61082/ت29927ه -   1/11/1382

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 63476/5900ه - /ب مورخ 9/9/1382 تصویب نمود:
متن ذیل به عنوان تبصره به ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی ماده (153) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 59565/ت23451ه - مورخ 27/12/1380 الحاق می گردد:
( تبصره - واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی از تسهیلات مقرر در تصویبنامه شماره 59565/ت23451ه - مورخ 27/12/1380 برخوردار خواهندشد مشروط بر اینکه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد ایجاد شده قبل از سال 1378 به تصویب هیات امناء رسیده باشد و در مورد واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 با تصویب هیات امناء ایجاد شده تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نموده باشند. )
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 29018/ت29163ه - مورخ 27/5/1382 می گردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17167
تاریخ تصویب :
1382/10/28
تاریخ ابلاغ :
1382/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :