جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 61062/ت29871ه -                      1/11/1382

سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت کشور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 40390/5439ه - /ب مورخ 9/6/1382 تصویب نمود:
متن زیر از تاریخ اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی جایگزین بند ( 1 ) تصویبنامه شماره 16444/ت24529ه - مورخ 1/4/1382 می گردد:
1 - در مواردی که خودروهای فرسوده و خارج از رده دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی واجد شرایط و استانداردهای مندرج در ماده ( 8 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1374 - نباشند ، شماره گذاری آنها با توجه به ماده ( 10 ) قانون مزبور ممنوع خواهدبود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17167
تاریخ تصویب :
1382/10/28
تاریخ ابلاغ :
1382/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :