جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 52995/ت29888ه -                              1/11/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 بنا به پیشنهاد شماره 178497/101 مورخ 22/9/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور  تصویب نمود: جداول شماره ( 2 ) و ( 6 ) پیوست جایگزین آخرین صفحه جدول شماره ( 2 ) و جدول شماره ( 6 ) آئین نامه اجرائی بندهای یاد شده ، موضوع تصویبنامه شماره 13158/ت28527ه - مورخ 24/3/1382 می شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17167
تاریخ تصویب :
1382/10/28
تاریخ ابلاغ :
1382/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :