جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.شماره 61086/ت29925ه - 1/11/1382
وزارت امور خارجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 63247/5890ه - /ب مورخ 8/9/1382 تصویب نمود:
بند ( ب ) ماده ( 12 ) آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی ، موضوع تصویبنامه شماره 1032/ت28338ه - مورخ 16/1/1382 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ب - اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد ، ضمن صدور اخطار کتبی توسط مقام ذی صلاح ، مابه التفاوت با رعایت ماده ( 49 ) قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی ، به شخص یا قائم مقام ذی نفع مسترد می شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17168
تاریخ تصویب :
1382/10/28
تاریخ ابلاغ :
1382/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :