جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره16595/441/160                                            8/11/1382
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردارمحترم تهران
بازگشت به نامه شماره 8277315/8210 به تاریخ 24/10/1382 جنابعالی در خصوص بررسی لایحه تعرفه عوارض پیش آمدگی مشرف برمعابر عمومی باقید یک فوریت که به شماره 15777 به تاریخ 27/10/1382 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهل و دومین جلسه رسمی - علنی  شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال1382 منعقد شد اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف بیستم دستور  چهل و دومین جلسه علنی - فوق العاده شورا به شماره 15941/160 به تاریخ 28/10/1382 قرار گرفته و در جلسه مزبور مطرح گردید و پس از مذاکرات به عمل آمده بااتفاق آرای موافق ( چهارده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر ) به تصویب رسیده است فلذا طی نامه شماره15777/160 به تاریخ 1/11/1382 جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ، برنامه  و بودجه و امورحقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش آن کمیسیون به شماره 16263/160 به تاریخ 5/11/1382 بررسی آن در ردیف پانزدهم دستور چهل وسومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورا به شماره 16173/160 به تاریخ 4/11/1382 قرار گرفته و در این جلسه که با حضور پانزده نفر از اعضای شورا و جنابعالی در روز یکشنبه پنجم بهمن ماه سال 1382 به صورت رسمی منعقد شد مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص متن پیشنهادی با لحاظ موارد مطروحه و تکمیلی اخذ رای به عمل آمد  که بااکثریت آرای موافق ( یازده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( چهارده نفر ) مشتمل بر ماده واحده و تبصره ی ذیل آن به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام ایفاد و ابلاغ می نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
  اصلاحیه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی
( مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران )
ماده یکم: به استناد تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( موسوم به قانون تجمیع عوارض ) مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی که به تاریخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ، تعرفه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی به شرح بندهای ذیل تعیین می گردد. شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1383 نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید. در مورد پیش آمدگی ( بالکن - تراس ) واحدهای تجاری ، اداری ، صنعتی و مسکونی که مطابق ضوابط و مقررات طرح تفضیلی و هادی ، ایجاد و احداث شود از هرمترمربع پیش آمدگی عوارض به شرح زیر وصول خواهدگردید:
1 - در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته و زیربنای مفید مورداستفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی قرار گیرد ، علاوه براینکه جزو زیربنا محسوب و عوارض مربوط وصول خواهدشد ، از هرمترمربع پیش آمدگی معادل سه برابر ارزش معاملاتی یک مترمربع زمین ( موضوع ماده «64» قانون مالیات های مستقیم مصوب1366 ) مشروط براینکه از پنجاه درصد ( 50% ) قیمت روز زمین تجاوز ننماید ، از متقاضیان وصول خواهدشد.
2 - اگر پیش آمدگی به صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورداستفاده قرار گیرد ، ( صرفا به صورت بالکن ) علاوه براینکه جزو زیربنا محسوب و عوارض مربوط وصول خواهدشد ، ازهرمترمربع پیش آمدگی پنجاه درصد ( 50% ) بند یک ( این مصوبه ) وصول خواهدشد.
تبصره: چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا به صورت سایه بان مورداستفاده قرارگیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهدبود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17169
تاریخ تصویب :
1382/11/05
تاریخ ابلاغ :
1382/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :