جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره16613/450/160                                              8/11/1382
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردارمحترم تهران
بازگشت به نامه شماره 8277384/8210 به تاریخ 24/10/1382 جنابعالی در خصوص بررسی لایحه اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران با قید یک فوریت که به شماره 15780 به تاریخ27/10/1382 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهل و دومین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال1382 منعقد شد اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف بیست ودوم دستور  چهل ودومین جلسه علنی - فوق العاده شورا به شماره 15941/160 به تاریخ 28/10/1382 قرار گرفته و در جلسه مزبور مطرح گردید و پس از مذاکرات به عمل آمده بااتفاق آرای موافق ( چهارده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر ) به تصویب رسیده است فلذا طی نامه شماره15780/160 به تاریخ 1/11/1382 جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ، برنامه  و بودجه و امورحقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش آن کمیسیون به شماره 16263/160 به تاریخ 5/11/1382 بررسی آن در ردیف هفدهم دستور چهل وسومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورا به شماره 16173/160 به تاریخ 4/11/1382 قرار گرفته و در این جلسه که با حضور پانزده نفر از اعضای شورا در روز یکشنبه پنجم بهمن ماه سال 1382 به صورت رسمی منعقد شد مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص متن پیشنهادی با لحاظ موارد مطروحه و تکمیلی اخذ رای به عمل آمد که بااتفاق آرای موافق ( دوازده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) مشتمل بر ماده واحده و تبصره ی ذیل آن به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام ایفاد و ابلاغ می نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
  اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران
( مصوب جلسه43 مورخ 5/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران )
ماده واحده: به استناد تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 25/10/81 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ، به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به وصول عوارض پذیره کماکان اقدام نماید.
تبصره: با توجه به مفاد ماده پنجم ( 5 ) قانون صدرالذکر جزءهای سیزدهم ( 13 ) لغایت هفدهم ( 17 ) بند «ب» دستورالعمل اجرائی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری ، اداری و صنعتی ( شهرتهران ) لغو می گردد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17169
تاریخ تصویب :
1382/11/05
تاریخ ابلاغ :
1382/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :