جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره دادنامه: 392          تاریخ: 7/10/1382    کلاسه پرونده: 82/21

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه بموجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد ، بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/1380  در کلاسه پرونده شماره 4/79/2041 که طی دادنامه شماره 318  مورخ 22/3/1381 شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت6/80/267  عینا تایید و استوار گردیده است اصح الرایین تشخیص می گردد و بموجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه - /82/21                                                    20/10/1382

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جهانگیر حسنی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف - 1 - شعبه چهارم در  رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2041 موضوع شکایت آقای احمد قدیمی بطرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر بخواسته بازگشت به کار و دریافت مابه التفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقه بندی بشرح دادنامه شماره 29 مورخ22/1/1380 چنین رای صادرنموده است ، ... ثانیا در خصوص تقاضای مابه التفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رای شماره 188 مورخ 13/9/1379 و لایحه مورخ 22/12/1379 مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده نظر باینکه  بموجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب سال 1369 موضوع مرور زمان منتفی  و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص ، حکم به ورود شکایت و نقض رای  مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر می گردد.
2 - شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/80/267 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 29 مورخ22/1/1380 شعبه چهارم بدوی بشرح دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/1381 چنین رای صادرنموده است.
نظرباینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست ، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می گردد.
ب - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1481 موضوع شکایت آقای جهانگیر حسنی بطرفیت اداره کار شهرستان ابهر بخواسته نقض رای مورخ 15/8/1379  هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر بشرح دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/1379 چنین رای صادرنموده است ، ... با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه 12/2/1379 و تاریخ تسلیم  شکوائیه به اداره کار در تاریخ 12/5/1379 که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان 1369 انجام پذیرفته و با درنظرگرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولا  مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیش بینی نشده و از طرفی بموجب ماده 200 آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو  و نتیجتا مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است ، علیهذا رای برد شکایت از این حیث مخدوش بنظرمی رسد و مستندا به بند2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیات همعرض احاله می شود.
2 - شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و اموراجتماعی شهرستان ابهر بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/1379 صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 79/148 بشرح دادنامه شماره 430 مورخ 16/4/1381 چنین رای صادرنموده است.
نظرباینکه مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و33 قانون کار بموجب مصوبه مورخ 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف بمدت یکسال قابل وصول می باشد و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرور زمان می باشد و رای وحدت رویه شماره 68 مورخ 2/5/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد و رای شماره171 مورخ 15/8/1379 هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز باستناد مصوبه مذکور صادر گردیده است ، علیهذا نقض رای مذکور و صدور حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخوانده در دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتا  دادنامه مذکور  مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظرخوانده غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر می گردد.
هیات  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
392
تاریخ تصویب :
1382/10/07
تاریخ ابلاغ :
1382/11/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :