جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


تاریخ:14/10/1382                                       کلاسه پرونده: 82/84 شماره دادنامه:406
       
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
        نظر باینکه مصوبه مورخ16/9/1372 هیات مدیره کارخانه قند شاهرود در زمان انجام ماموریت خارج از کشور شکات معتبر و لازم الاجراء بوده و حق ماموریت متعلقه نیز بر مبنای ضوابط و مقررات مصوبه مزبور قابل احتساب و تادیه می باشد و از طرفی اثر آئین نامه موخرالتصویب مورخ 16/11/1376در این خصوص نسبت به آینده بوده و خللی و خدشه ای به حقوق مکتسبه اشخاصی که در زمان حاکمیت مصوبه  اولیه مجاز به دریافت حق ماموریت طبق مقررات و قوانین مربوط می باشند وارد نمی سازد بنابراین دادنامه شماره 1190 مورخ 13/8/1380 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن این معنی می باشد و در چارچوب رای اصداری و رسیدگی مجدد در هیات همعرض موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه - /82/84                                                      2/11/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
        شاکی: اداره کار وامور اجتماعی و اشتغال شاهرود.
        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6و7 دیوان عدالت اداری.
        مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه78/2015 موضوع شکایت آقای عباسعلی افشار بطرفیت هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود بخواسته اعتراض به آراء صادره ازهیات تشخیص در تاریخ 12/8/1378 و هیات حل اختلاف مورخ 29/9/1378 بشرح دادنامه شماره580 مورخ 21/3/1379 چنین رای صادر نموده است ،
نظر باینکه دلیل الزام آوری در مورد پرداخت فوق العاده ماموریت روزانه مبلغ یکصد دلار در ماموریتهای خارج از کشور وجود ندارد ومصوبه هیات مدیره قبلی شرکت در سال 1372 قابل تسری به سال انجام ماموریت در سال 1375 و در زمان تصدی هیات مدیره جدید با آئین نامه جدید و سرمایه گذاران جدید نمی باشد فلذا تخلفی از مقررات در اقدامات سازمان مشتکی عنه مشهود نیست و بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان شکایت صادر می گردد.
ب - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1526 موضوع  شکایت آقای ابراهیم عنابی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود بخواسته نقض رای مورخ 29/9/1378 هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره1190 مورخ 13/8/1380 چنین رای صادر نموده است ،
نظر باینکه مبلغ مندرج در رای هیات حل اختلاف بابت حق ماموریت شاکی به خارج از کشور به استناد آئین نامه ماموریت خارج از کشور در شرکتهای توسعه صنایع بهشهر که از تاریخ 16/11/1376 قابل اجراء می باشد ، تعیین شده است درصورتی که ماموریت شاکی قبل از زمان لازم الاجراء شدن آئین نامه واقع شده و می بایست مطابق مصوبه سابق الصدور هیات مدیره که از تاریخ 16/9/1372 قابل اجراء بوده و در زمان انجام ماموریت شاکی حاکمیت داشته حق ماموریت تعیین شود ، همچنان که نماینده  اداره کار نیز در تحقیقات شعبه به این مطلب اذعان نموده است. لذا شکایت شاکی وارد بوده و حکم به نقض رای هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ قراردادن مصوبه مورخ16/9/1372 صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
406
تاریخ تصویب :
1382/10/14
تاریخ ابلاغ :
1382/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :