جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 213979/1901                                         11/11/1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت مسکن و شهرسازی
        شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به  پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد بند «ب» ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ( مصوبه شماره 44642/ت27701ه - مورخ 28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند «ب» ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رییس جمهور و دبیر شورایعالی اداری - محمد ستاری فر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17180
تاریخ تصویب :
1382/10/20
تاریخ ابلاغ :
1382/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :