جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره5821/دش                                                18/11/1382
( مصوب جلسه 532 مورخ 30/10/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 532 مورخ 30/10/1382 ، به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ( نامه شماره 594/1/الف مورخ 4/3/1382 ) الحاق یک بند  به ماده 2 آئین نامه این شورا را به شرح زیر تصویب کرد:
        سه نفر از شخصیت های معتبر فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17180
تاریخ تصویب :
1382/10/30
تاریخ ابلاغ :
1382/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :