جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره64251/28493ه -                                          20/11/1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
        نظر به اینکه در جداول پیوست آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی ، موضوع تصویبنامه شماره 42956/ت28493ه - مورخ 11/8/1382 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، اشتباهاتی صورت گرفته است ، لذا جداول پیوست جایگزین جداول ابلاغی می گردد.
دبیر هیات دولت - عبدا... رمضان زاده

ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  ( نمونه یک )

        نظربه اینکه*              به نشانی:                     مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید ، این**                    از*                                ، در مقابل***                      ، برای مبلغ                             ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه***                               به این**                             اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده موردقبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان  مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                    ریال هر مبلغی را که***                                  مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***                       بپردازد.
        مدت اعتبار این ضمنانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز               معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی***                 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتیکه**                                              نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*                                           موجب این تمدید را فراهم نسازد و**                                              را موافق یا تمدید ننماید ، **                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد***                                               پرداخت کند.         چنانچه مبلغ این ضمنانتنامه در مدت مقرر از سوی***                  مطالبه نشود ، ضمنانتنامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مستردگردد یا مسترد نگردد.          *عنوان پیمانکار         **عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز         ***عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما          ****موضوع قرارداد موردنظر

ضمانتنامه انجام تعهدات
( نمونه دو )
        نظربه اینکه*                       به نشانی:                            به این**                           اطلاع داده  است قصد  انعقاد قرارداد****                        را با***                          دارد ، این**                        از*                         درمقابل***                                    برای مبلغ                           ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که***                                  کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این**               اطلاع دهد که*              از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا میزان                 ریال ، هر مبلغی راکه***          مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                       بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***                                     بپردازد.         مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                است و بنابه درخواست کتبی***                    واصله تا قبل از پایان وقت اداری روزتعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که**                           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا*                        موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                         را حاضر به تمدید نماید**                                                             متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجددباشد ، مبلغ درج شده در بالا را  در وجه یا حواله کرد***                       پرداخت کند.          *عنوان پیمانکار         ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز         *** عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما          ****موضوع قرارداد موردنظر

ضمانتنامه پیش پرداخت
  ( نمونه سه )

        نظربه اینکه*                         به نشانی:                            به این**                  اطلاع داده است قرارداد****                                  را با***                                                 منعقد نموده است و قراراست مبلغ                                 ریال به عنوان پیش پرداخت به*           پرداخت شود ، این**                                      متعهداست در صورتی که ***                                            کتبا به این بانک اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به*                                       است ، هر مبلغی  تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                        بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری  قانونی  و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***                           بپردازد.         اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                          است و بنابه درخواست کتبی***                                         واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و درصورتی که**                                                   نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*                                  موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند**                                 را حاضر به تمدید نماید**                        متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجددباشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد***                                                         پرداخت کند.         مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی*                             که در آن مبلغ پیش پرداخت واریزشده درج شده است ، طبق نظرکتبی***                                               که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام**                 به***                            در مورد مبلغ پیش پرداخت واریزشده واصل گردد ، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی***                             ضمانتنامه معادل مبلغی که*                                     اعلام نموده است ، تقلیل داده خواهدشد.         درصورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریزگردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود ، این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه اصل آن به بانک مستردگردد یا مستردنگردد.         *عنوان پیمانکار         ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز         *** عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما          ****موضوع قرارداد موردنظر

ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار
( نمونه چهار )

        نظربه اینکه*                                           به نشانی:                          به این**                              اطلاع داده است که مقرراست مبلغ                     ریال از طرف***                       به عنوان استرداد حسن انجام کار  قرارداد****                                                                                  به*                                                             پرداخت شود ، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب*                             نزد این**                        این**                  متعهد است در صورتی که***               کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این**                               اطلاع دهد که*                                               از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا میزان                             ریال ، هر مبلغی را که***                                مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی***                                                بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***                         بپردازد.  مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                          است و بنا به درخواست کتبی***                        واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و درصورتی که**                              نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا*                                  موجب این تمدید را فراهم  نسازد و نتواند**                                  را حاضر به تمدید نماید**                                متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد***                      پرداخت کند.

------------------------------
        *عنوان پیمانکار
        ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز
        *** عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما
         ****موضوع قرارداد موردنظر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17180
تاریخ تصویب :
1382/11/20
تاریخ ابلاغ :
1382/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :