جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره86905                                                        26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 51837/23119 مورخ 16/10/1381 دولت درمورد موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر درخصوص جوانان و ورزش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
                                                                  رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65075                                                      2/12/1382
وزارت امور خارجه
        قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر درخصوص جوانان و ورزش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86905 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
                                                                                         رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
  قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر درخصوص جوانان و ورزش
        ماده واحده - موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر درخصوص جوانان و ورزش مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر درخصوص جوانان و ورزش
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر که از این پس «طرفین» نامیده می شوند، باعنایت به منافع متقابل جهت تحکیم روابط موجود بین خود، باعنایت به حمایت از این روابط به ویژه در زمینه جوانان و ورزش، و در راستای قوانین و مقررات جاری دوکشور، در موارد همکاری ذیل به توافق نایل شدند:
        ماده 1 - طرفین از تمامی مساعی سازمانهای ذی ربط دو کشور جهت همکاری در زمینه جوانان و ورزش حمایت و آن را مورد ترغیب قرار خواهند داد.
        ماده 2 - طرفین همکاری خود را در زمینه جوانان، به شرح ذیل توسعه و ارتقاء خواهند داد:
        1 - تبادل دیدارهای مسوولین امور جوانان دو کشور.
        2 - تبادل دیدارهای هیاتهای جوانان به منظور کسب تفاهم و دانش بیشتر در میان جوانان.
        3 - تبادل اطلاعات، تحقیقات و مطالعات مربوط به امور جوانان.         4 - همکاری در زمینه های ارتقاء و توسعه جنبش جوانان.
        ماده 3 - طرفین همکاری خود را در زمینه ورزش به شرح ذیل ارتقاء خواهند داد:
        1 - تبادل دیدارهای مسوولین امور ورزشی دو کشور.
        2 - تبادل اطلاعات، تحقیقات و تجارب مربوط به امور ورزشی.
        3 - تبادل مسابقات ورزشی دوستانه، اردوهای آموزشی ورزشی از طریق هماهنگی مستقیم و تماس بین کمیته های المپیک دو کشور و فدراسیونهای ورزشی ذی ربط دو کشور.
        4 - تبادل دعوتنامه هائی به منظور شرکت در دوره های فنی مربیان و داوران که در دو کشور برگزار می گردد.
        5 - همکاری و پشتیبانی از مواضع یکدیگر در کنفرانسها و رویدادهای ورزشی در قاره آسیا و در سطح جهان.
        6 - همکاری در زمینه های ذیل:
      - طب ورزشی
      - مدیریت و نگهداری امکانات و تاسیسات ورزشی.
      - همکاری در زمینه ارتقاء و توسعه اقدامات ورزشی.
        ماده 4 - تبادل دیدارهای هیاتهای جوانان و ورزشی دوطرف براساس ذیل صورت خواهد گرفت.
        1 - طرف بازدیدکننده هزینه های سفر خود را تقبل خواهد کرد.
        2 - ترتیبات مالی دیدارهای تیم های ورزشی و برگزاری اردوهای آموزشی با توافق مستقیم سازمانهای ذی ربط دو کشور حاصل خواهد شد.
        ماده 5 - طرفین کمیته مشترکی از مسوولین دو کشور در زمینه جوانان و ورزش تشکیل خواهند داد تا برنامه های اجرائی این موافقتنامه را تنظیم و امضاء کنند.
        ماده 6 - اجرای این موافقتنامه عمدتا برعهده سازمان تربیت بدنی و مرکز ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران و نیز اداره کل جوانان و ورزش و کمیته ملی المپیک قطر دولت قطر می باشد.
        ماده 7 - این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ تبادل اسناد تصویب آن معتبر می باشد و مشمول تجدید اعتبار خود به خود می باشد مگر آن که هریک از طرفین شش ماه قبل طی یک یادداشت کتبی به اعتبار این موافقتنامه خاتمه دهند.
        انقضای این موافقتنامه تاثیری بر برنامه های توافق شده، قبل از تبادل یادداشت انقضاء نخواهد گذاشت.
        این موافقتنامه در تاریخ 30/2/1378 هجری شمسی مطابق با 20/5/1999 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که از اعتبار یکسان برخوردار است، به امضاء رسید. درصورت هرگونه اختلاف درتفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران           ازطرف دولت حکومت قطر مهندس حبیب الله بیطرف                    دکتر محمدبن عبدالثانی وزیر نیرو و رئیس ایرانی                            رئیس اداره کل کمیسیون مشترک دو کشور                         جوانان و ورزش
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                  رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :