جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره86949                                                         26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 57783/27585 مورخ 14/11/1381 دولت درمورد موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک کنگو که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
                                                                  رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65102                                                       2/12/1382
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
        قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک کنگو که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86949 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
                                                                                         رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
  قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک کنگو
        ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک کنگو مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه فرهنگی  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک کنگو
        دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک کنگو به منظور تحکیم روابط دوستانه، گسترش مناسبات فی مابین و توسعه همکاریهای فرهنگی، علمی و آموزشی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه فرهنگی گرفتند.
        ماده 1 - طرفهای متعاهد کوشش خواهند نمود تا روابط فرهنگی متقابل را براساس احترام متقابل و طبق قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور گسترش دهند.
        ماده 2 - طرفهای متعاهد هرنوع همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی، علمی و فنی، آموزشی، هنری و سایر امور مربوطه را تشویق نموده و تسهیلات لازم را جهت اقدامات ذیل معمول خواهند داشت:
        الف - مبادله کتب، نشریات، عکس، اسلاید، نوار ( سمعی و بصری ) و فیلم و میکروفیلم در زمینه های تاریخی، فرهنگی، هنری، آموزشی .طرفین برای توسعه همکاری بین کتابخانه های ملی و مراکز اسناد دو کشور مساعی خود را به کار خواهند بست.
        ب - مبادله هنرمندان و گروههای هنری در زمینه های مورد توافق طرفها.
        ج - تشکیل نمایشگاههای مختلف از آثار فرهنگی، هنری، سنتی، علمی و ادبی.
        د - برگزاری هفته های فرهنگی و نمایش فیلم، دیدار و مجالس سخنرانی و شرکت در جشنواره های ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک کنگو.
        ه - مبادله برنامه های رادیویی و تلویزیونی.
        و - ایجاد امکانات لازم برای بازدید دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و اعضای انجمنهای فرهنگی در کشورهای طرفین متعاهد.
        ماده 3 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات را به منظور دستیابی به توافق در مورد ارتباطات و برقراری همکاری تنگاتنگ بین دانشگاهها، موسسات علمی، فنی و فرهنگی و همچنین کلیه تصمیمات لازم برای تسهیل مبادلات استادان، معلمان، دانشمندان، کارشناسان، محققان، سخنرانان و دانشجویان طبق قوانین و مقررات جاری در دو کشور به کار خواهند گرفت.
        ماده 4 - طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری کشور خود تاسیس انجمنها، مراکز فرهنگی و آموزشی را جهت شناساندن فرهنگ طرف دیگر در سرزمین خود مورد تشویق قرار خواهند داد.
        ماده 5 - طرفهای متعاهد اخذ تدابیری جهت اعطای بورسهای تحصیلی، تحقیقاتی و آموزشی در رشته های فنی، حرفه ای، علمی و هنری را به اتباع یکدیگر در چارچوب  قوانین داخلی خود تشویق می نمایند.
        ماده 6 - طرفهای متعاهد با مبادله اطلاعات و اسناد آموزشی و تشکیل کمیسیونهای مشترک کارشناسی نسبت به ارزشیابی عناوین و گواهینامه های تحصیلی یکدیگر بر اساس قوانین و مقررات جاری هرکشور به منظور تعیین معادل عناوین تحصیلی و دانشگاهی اقدام خواهند نمود.
        ماده 7 - طرفهای متعاهد همکاری بین سازمانهای ورزشی و تشویق و امکانات برگزاری مسابقات و دیدارهای دوستانه بین تیمهای ورزشی دو کشور را فراهم خواهند نمود.
        ماده 8 - طرفهای متعاهد همکاری بین سازمانها و موسسات رادیویی، تلویزیونی، سینمایی، مطبوعاتی و خبری یکدیگر را تشویق و تسهیل خواهند نمود.
        ماده 9 - طرفهای متعاهد جهانگردی بین دو کشور را که وسیله موثری برای ایجاد تفاهم متقابل بین دو ملت است تشویق و تسهیل خواهند کرد.
        ماده 10 - طرفهای متعاهد به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه و تحقق کلیه موارد مربوط به همکاری فرهنگی مشترک، نمایندگان ( وابسته ) فرهنگی به کشورهای یکدیگر اعزام خواهند کرد.
        ماده 11 - دیدارهایی با حضور نمایندگان دو کشور متعاهد متناوبا هردو سال یکبار در یکی از پایتخت ها برگزار خواهد شد. این دیدارها امکان ارزیابی اجرای موافقتنامه حاضر در مورد طرحهای مبادلات فرهنگی موردتوافق را فراهم می آورد.
        در این فرصت برنامه های مذکور به منظور انطباق آنها با واقعیتهای فرهنگی دو کشور مورد بازبینی قرار می گیرد.
        ماده 12 - طرفهای متعاهد این موافقتنامه را طبق قوانین و مقررات داخلی خود به تصویب می رسانند. این موافقتنامه به محض اعلام تصویب به طرف دیگر لازم الاجرا می گردد.
        ماده 13 - موافقتنامه حاضر از تاریخ لازم الاجرا شدن برای مدت پنج سال اعتبار دارد و در پایان این مدت خود به خود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد مگراینکه یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور کتبا تمایل خود را جهت فسخ و یا تجدیدنظر در مفاد آن اعلام دارد.
        این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 17 شهریور 1381 هجری شمسی برابر با 8سپتامبر 2002 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و فرانسه که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند امضاء گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف نظری در تفسیر مفاد این موافقتنامه مراتب از طریق دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
 ازطرف دولت جمهوری دمکراتیک کنگو
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                    رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :