جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 86945                                                       26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره55437/23672 مورخ 2/11/1381 دولت در مورد موافقتنامه فرهنگی و هنری بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 65084                                                  2/12/1382
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
        قانون موافقتنامه فرهنگی و هنری بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم  دی ماه  یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86945 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد حاتمی
  قانون موافقتنامه فرهنگی وهنری  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
        ماده واحده - موافقتنامه  فرهنگی وهنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بریک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه فرهنگی وهنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر         نظر به علاقمندی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطرکه دراین موافقتنامه از آنان طرفین متعاهد نام برده می شود به تحکیم و گسترش و تقویت روابط برادرانه خود و با توجه به تمایل آنان به برقراری همکاری بیشتر با یکدیگر در زمینه های فرهنگی و هنری و براساس قوانین و مقررات جاری درهریک از دو کشور، مواردذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:
        ماده 1 - طرفین متعاهد جهت گسترش و تحکیم روابط فرهنگی فیمابین درکلیه زمینه های فرهنگی و هنری براساس حق یکسان و احترام کلیه قوانین ومقررات داخلی جاری درهریک از دوکشور اقدام می نمایند.
        ماده 2 - طرفین متعاهد تلاش می نمایند تا سطح روابط فرهنگی فیمابین از طرق ذیل ارتقاء یابد:
        1 - دیدارهای متقابل هیاتهای فرهنگی و گروههای هنری ملی و سنتی جهت ارائه هنرخود درکشور طرف متعاهد به طوریکسان در زمینه میزبانی و تسهیلات اقامتی و توافق قبلی درمورد محل ها و برنامه  های نمایش.
        2 - دیدارهای متقابل مسئوولین و کارشناسان و پژوهشگران ذی ربط به مسائل فرهنگی و هنری ومیراث فرهنگی.
        3 - حفظ حقوق مالکیت فکری مولفین براساس قوانین و مقررات جاری دوکشور.
        4 - مبادله اطلاعات فرهنگی وکتاب و منابع علمی و فرهنگی و انتشاراتی در رشته های مختلف علوم.
        5 - تنظیم جشنواره ها وهفته های فرهنگی هنری و همایش های ادبی گوناگون و نمایشگاههای هنرهای تجسمی و صنایع دستی سنتی میان طرفین متعاهد.
        6 - ترجمه و انتشار مطبوعات فرهنگی و کارهای هنری برتر که درهر دوکشور تولید می گردد، با رعایت قوانین و مقررات جاری درهریک از آنها.
        ماده 3 - طرفین متعاهد اصول همکاری میان کتابخانه های ملی خود را جهت پژوهشهای علمی و اسناد تاریخی وهمکاری از طرق ذیل تحکیم می بخشند:
        1 - فعال نمودن و تشویق مبادلات و آثار فرهنگی و علمی و ادبی موجود درکتابخانه های ملی طرفین متعاهدین.
        2 - مبادله نسخ خطی و فیلم های میکروفیلم و میکروفیش.
        3 - مبادله تجربیات در زمینه آموزش کتابداری.
        4 - برگزاری میزگردها و دوره های کارآموزی و کارگاهی درهریک از کشور طرفین متعاهدین.
        5 - تشویق مشارکت درنمایشگاههای کتاب که درهریک از دوکشور برگزار می گردد.
        6 - مبادله نمایشگاههای فرهنگی مشترک میان طرفین متعاهدین.          ماده 4 - طرفین متعاهد جهت تقویت زمینه های همکاری فیمابین در رابطه با بخش موزه ها و آثارباستانی از طرق ذیل اقدام می نمایند:
        1 - دیدارهای متقابل مسئوولین و کارشناسان و پژوهشگران ذی ربط به آثار باستانی و موزه ها ومیراث فرهنگی.
        2 - مبادله و یا به عاریه گرفتن قطعه های باستانی از طریق برگزاری نمایشگاهها با رعایت قوانین و مقررات جاریه درهریک از طرفین متعاهدین.
        3 - برگزاری دوره های کارآموزی و میزگردها و کارگاههای ذی ربط به آثار باستانی و موزه ها.
        4 - مبادله مطبوعات و نشریات و گزارشات مربوط به آثار باستانی و موزه ها.
        ماده 5 - طرفین متعاهد جهت هماهنگی وهمکاری فیمابین درکنفرانس ها و اجلاسهای فرهنگی جهانی که درآنها شرکت دارند به منظور تحقق هدفها و منافع مشترکشان اقدام خواهند کرد.
        ماده 6 - به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه، کمیته مشترک از جانب طرفین متعاهد حداکثر تادوماه پس از تاریخ مبادله نسخه های تایید شده موافقتنامه تشکیل خواهد شد و سالی یک بار و همچنین هروقت که ضرورت ایجاب نماید به طور متناوب در دوحه و تهران نشست برگزار می نماید.
        وظایف کمیته مشترک به شرح ذیل است:
        1 - تهیه و پیگیری برنامه های اجرایی برای به اجرا گذاشتن مفاد این موافقتنامه.
        2 - پیشنهاد شکل های جدید همکاری میان طرفین متعاهد در زمینه هایی که در موافقتنامه ذکری از آنها نشده است.
        و کمیته مشترک توصیه خود را جهت تایید به مسئوولان دوکشور ارئه نماید.
        ماده 7 - مشخص نمودن اعضاء هیاتهای شرکت کننده در میزگردها و دوره ها و زمان برگزاری و دیگر امور مربوط به آنها از طریق نامه نگاری های متقابل میان طرفین متعاهد انجام می گیرد.
        ماده 8 - هریک از طرفین متعاهد هزینه های ناشی از اجرای احکام این موافقتنامه را درکشور طرف مقابل براساس برنامه اجرایی تنظیم کننده این موافقتنامه به شرح ذیل به عهده می  گیرد:
        1 - کشور اعزام کننده هیات، هزینه رفت و برگشت هیات خود را به کشور میزبان تقبل می نماید.
        2 - کشور میزبان هزینه اقامت و رفت و آمدهای داخلی و درمان در حالات اضطراری را طبق قوانین و مقررات جاری هریک از طرفین متعاهد تقبل می نماید.
        ماده 9 - رایزنان فرهنگی دوکشور و یا نمایندگان آنان در هردو کشور پیگیری همه امور مربوط به اجرای این موافقتنامه را به عهده می گیرند و گزارش خود را دراین زمینه به کمیته مشترک مذکور درماده ( 6 ) این موافقتنامه تقدیم می نمایند.
        ماده 10 - این موافقتنامه ازتاریخ مبادله اسنادرسمی آن میان طرفین متعاهد قطعیت یافته و برای مدت پنج سال اعتبار می یابد و خود به خود برای مدت مشابه تجدید می  گردد. مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد حداقل شش ماه قبل از پایان مدت اصلی تقاضای لغو آن را بنماید.
        پایان مدت این موافقتنامه تاثیری روی برنامه ها و طرحهای جاری و درحال انجام ندارد.
        این موافقتنامه در ده ماده درشهر تهران به تاریخ 28/4/1379 هجری شمسی برابر با 16ربیع الثانی 1421هجری قمری در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تهیه و امضاء گردید وهریک از طرفین متعاهد، دونسخه آن را که از اعتبار یکسانی برخوردارند دراختیار خواهند داشت.
                    از طرف                                     ازطرف        دولت جمهوری اسلامی ایران                     دولت قطر        
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :