جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره43445/ت29010ه -                                          2/12/1382
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت دادگستری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان حفاظت محیط زیست
        هیئت وزیران در جلسه مورخ26/11/1382 بنابه پیشنهاد شماره011/2687 مورخ16/4/1382 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ( 30 ) قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380 - آئین نامه اجرائی چگونگی تشکیل هیئتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به شرح زیر  تصویب نمود:
        ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این آئین نامه  درمعانی زیر به کار می روند:
        الف - سازمان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.
        ب - سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.
        ج - شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.
        د - هیئت عالی: هیئت عالی انتظامی سازمان.
        ه - هیئت بدوی: هیئت بدوی انتظامی سازمان استان.
        و - قانون: قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.
        ماده 2 - هیئتهای بدوی انتطامی متشکل از پنج نفر برای مدت چهارسال با ترکیب مقرر در ماده ( 26 ) قانون تشکیل می شود.
        ماده 3 - هیئت بدوی در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر به عنوان دبیر را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. تجدید انتخاب آنان پس از انقضای هردوره بلامانع خواهد بود. رئیس و نائب رئیس و دبیر می باید تا 15 روز قبل از انقضاء هردوره انتخاب گردند.
        ماده 4 - جلسات هیئت بدوی با حضور  حداقل سه پنجم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت با آراء موافق سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
        ماده 5 - هیئت بدوی مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده ( 25 ) قانون می باشد.همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با حرفه مهندسی کشاورزی از اعضای سازمان استان شکایتی داشته باشند، می توانند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه هیئت در سازمان استان ارسال یا تحویل نمایند. همچنین سازمان استان می تواند به محض اطلاع یا دریافت گزارش مبنی بر وقوع تخلف راسا به هیئت انتظامی استان مراتب را گزارش و تقاضای رسیدگی نماید.
        تبصره - در صورتی که مشتکی عنه عضو سازمان استان دیگری غیر از سازمان استان محل وقوع تخلف باشد، هیئت سازمان استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است.
        ماده 6 - هریک از هیئتهای بدوی که در سازمان استان تشکیل می شود دارای دبیرخانه ای است که مسئولیت آن با دبیر هیئت می باشد.
        ماده 7 - دبیرخانه هیئت در سازمان استان کلیه شکایات واصل شده را پس از ارجاع ریاست هیئت در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت  نوبت تعیین وقت نموده و به هیئت بدوی تسلیم می نماید. موارد فوری به تشخیص رئیس هیئت تعیین خواهد شد.
        تبصره - کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای هیئت بدوی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مذکور از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.         ماده 8 - هیئت بدوی مکلف است به شکایات واصل شده رسیدگی و چنانچه موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به عدم صلاحیت دهد و در غیر این صورت عنداللزوم از محل بازدید یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است، دعوت به عمل آورد و پس از استماع اظهارات  و دفاعیات طرفین مبادرت به صدور رای نماید. عدم حضور شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آنان در جلسه مانع از رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
        تبصره 1 - هیئتهای بدوی موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به مشتکی عنه ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع وی منظور کنند. این هیئتها در صورت تقاضای مشتکی عنه، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
        تبصره 2 - هیئت بدوی می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان مجرب سازمان استان و یا متخصصان واجد شرائط یا نظرات کار گروه های ( کمیته های ) تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کند.
همچنین می تواند انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و نیز ارسال و ابلاغ اوراق دعوتنامه ها و آرای صادر شده را به سایر هیئتهای استانی محول نماید. هیئتهای استانی مذکور مکلفند نتایج حاصل از تحقیقات و بررسیهای خود را به هیئت بدوی ارسال نمایند.
        تبصره 3 - در مواردی که شروع رسیدگی با شکایت شاکی آغاز شده و حقوق سازمان یا جامعه نیز مورد تعرض قرار گرفته باشد استرداد شکایت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
        ماده 9 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیئتهای انتظامی مکلفند تصویر تایید شده پرونده مربوط را به مراجع قضائی ذی صلاح ارسال کنند.
رسیدگی در مراجع قضائی مانع از رسیدگی هیئتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشمولان این قانون نیست.
        ماده 10 - تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای، عدم رعایت شئون شغلی، سهل انگاری در انجام وظائف قانونی و اجحاف به کشاورزان ، دامداران، مرتعداران و مراجعان به وسیله شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی می باشد.
        مجازاتهای انتظامی، باتوجه به شدت و ضعف تخلف، تعدد و تکرار آن به شرح زیر می باشند:
        درجه 1 - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی کشاورزی محل .
        درجه 2 - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی.
        درجه 3 - توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان محل.
        درجه 4 - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی و انتشار متن رای در نشریه شورا.
        درجه 5 - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
        درجه 6 - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
        درجه 7 - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور با تایید هیئت عالی انتظامی.
        درجه 8 - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام نقاط کشور با تایید هیئت عالی انتظامی.
        تبصره - مجازاتهای درجه ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) فقط با صدور رای موافق قاضی عضو هیئت، قابل اجراء خواهد بود.
        ماده 11 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازاتهای مندرج در ماده ( 10 ) آئین نامه به عهده هیئت بدوی است.
        تبصره - هیئت بدوی پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان ( مادی و معنوی ) وارد شده به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوءاجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق متهم و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیئتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
        ماده 12 - آرای هیئتهای بدوی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. نحوه ابلاغ مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی توسط دبیرخانه هیئت انجام خواهد شد. هیئتهای بدوی مکلفند قابل تجدید نظر بودن آراء، مهلت تجدیدنظرخواهی و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آراء خود درج کنند.
        ماده 13 - هیئت عالی که مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از سوی هیئتهای بدوی است دارای هفت عضو به شرح مندرج در ماده ( 28 ) قانون می باشد که برای مدت چهارسال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
        ماده 14 - هیئت عالی در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر را برای یک دوره دو ساله انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیئت حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای مدت مذکور نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر برای یک دوره بعد اقدام خواهد کرد.
        ماده 15 - جلسات هیئت عالی با حضور حداقل پنج نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء صادره با چهار رای موافق معتبر خواهدبود.
        ماده 16 - شاکی و محکوم علیه می توانند از آراء هیئت بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند. درخواست تجدیدنظر در دبیرخانه هیئت سازمان استان ثبت و رسید ارائه می شود و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوی تمام اوراق و مدارک و مستندات، رای صادرشده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پیک مستقیم یا پست سفارشی به دبیرخانه هیئت عالی تسلیم یا ارسال می دارد. درصورتی که تجدیدنظرخواه درخواست خود را به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت عالی تسلیم یا ارسال نماید، دبیرخانه یادشد به نحو مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه سازمان استان دریافت می دارد.
        ماده 17 - در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، هیئت عالی با رعایت نوبت و آماده بودن پرونده به موضوع رسیدگی می نماید و کلیه اختیارات لازم را جهت احراز واقع و صدور رای خواهد داشت. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رای مبنی بر تایید یا تعدیل یا تغییر رای تجدیدنظر خواسته اقدام می نماید.
        تبصره 1 - هیئت عالی می تواند در صورت تشخیص، به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.
        تبصره 2 - آرای صادره از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح باشد.
        ماده 18 - آرای هیئت عالی قطعی است و در مواردی که رای مبنی بر محرومیت است، باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت مدت لازم جهت ابلاغ رای در متن رای درج شود. هیئت عالی مکلف است درمتن آراء قطعی صادر شده امکان تجدیدنظرخواهی در مراجع قضائی را تصریح کنند.
ماده 19 - دبیرخانه هیئت عالی پس از ثبت آراء قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذکور را وفق قانون آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ می کند و نسخه ای از آنها را جهت اقدام به سازمان استان مربوط ارسال می دارد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/11/26
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :