جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 222491/1901                                             27/11/1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
        شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ب» ماده 4 آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور ( مصوبه شماره 44642/ت27701ه - مورخ 28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند «ب» ماده 5 آیین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رییس جمهور و دبیر شورایعالی اداری - محمد ستاری فر

(برای مشاهده جدول به روزنامه رسمی شماره 17186 - 20/12/1382 مراجعه شود.)
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/20
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :