جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 86932                                                      26/11/1382 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 26876/26990 مورخ 6/6/1381 دولت در مورد موافقتنامه همکاری های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65106                                                  2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86932 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
        ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع فعالیت و همکاریهای تجاری بر پایه اصول تساوی حقوقی، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
        ماده 1- همکاری بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین جاری هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.
        ماده2- طرفهای متعاهد ایجاد شرایط مناسب برای توسعه منافع متقابل  در روابط تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد را بر اساس قوانین جاری در قلمرو خود تشویق خواهند نمود.
        ماده 3- صدور کالا به کشورهای ثالث تابع ترتیبات آتی مورد توافق طرفهای متعاهد خواهدبود.
        ماده 4- هریک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهائی که به منظور صادرات به کشور طرف متعاهد دیگر تولید شده است، اقدام خواهدکرد.
        ماده 5- تجارت کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و بر اساس موافقتنامه ای که در خصوص استاندارد نمودن بین سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد توافق شده است، صورت خواهدگرفت.
        ماده 6- هریک از طرفهای متعاهد در خصوص واردات یا صادرات به طرف متعاهد دیگر رژیم ملی خود را طبق قوانین جاری هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه خواهدنمود.
        طرفهای متعاهد موافقت نمودند در صورت لزوم در چار چوب اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان ایجاد شرایط مناسب در خصوص صادرات یا واردات به طرف متعاهد دیگر را بررسی نمایند.
        ماده 7- تسویه مبادلات تجاری میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و بنا به عرف و قواعد بانکداری بین المللی انجام می پذیرد، به جز در مواردی که ترتیب دیگری میان بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد.
        ماده 8 - هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی یا تخصصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهدنمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهدداد.
        ماده9- به منظور تسهیل و توسعه همکاریهای تجاری فی مابین طرفهای متعاهد هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهدداد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی جهت فعالیتهای تجاری تاسیس نماید.
        ماده 10- به منظور توسعه روابط تجاری متقابل، طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک، تبادل اطلاعات تجارت الکترونیکی و بازرگانی، هیاتهای تجاری و برگزاری هم اندیشی های، فراهمایی ها و نمایشگاههای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
        ماده 11- طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق خواهند نمود.
        ماده 12- به منظور توسعه مبادلات بازرگانی، طرفهای متعاهد نسبت به تشویق و ایجاد بازارچه های تجارت مشترک مرزی بین دو کشور بر اساس توافق طرفهای متعاهد، موافقت نمودند.
        ماده 13- عبور (ترانزیت) کالا از طریق قلمرو هریک از طرفهای متعاهد براساس مفاد موافقتنامه عبور (ترانزیت) لازم الاجراء فی مابین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
        ماده 14- طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرفهای متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو خود اعلام نمودند.
        ماده 15- به منظور ایجاد شرایط مناسب برای اجرای این موافقتنامه و بررسی پیشنهادات، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل گروه کاری  همکاریهای بازرگانی در چارچوب اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان موافقت نمودند. این گروه کاری به درخواست یکی از طرفهای متعاهد به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه خواهدداد.
        ماده 16- کلیه اختلاف نظرها در خصوص اجراء و تفسیر مفاد این موافقتنامه از طریق مشاوره و مذاکرات بین طرفهای متعاهد حل وفصل خواهدشد.
        ماده 17- هریک از طرفهای متعاهد قبل از اعلام به طرف دیگر حق دارد در صورت تهدید منافع ملی، نظم و بهداشت عمومی منجمله در مورد امراض آفات حیوانی و نباتی بخشی یا به طور موقت در اجرای مفاد این موافقتنامه، اعمال ممنوعیت نماید.
        ماده 18- قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طرفهای متعاهد نسبت به فسخ موافقتنامه بازرگانی که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1371 برابر با 11 می 1992 در عشق آباد به امضاء رسیده طبق قوانین جاری طرفهای متعاهد اقدام خواهند نمود.
        ماده 19- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد از مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که تشریفات قانونی خود را درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت کرده است برای مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد  شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
        پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهائی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشد تا حداکثر یک سال پس از فسخ این موافقتنامه معتبر خواهدبود.
        این موافقتنامه در عشق آباد در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیست و سوم آوریل 2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف                                    از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                دولت ترکمنستان        
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی  - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :