جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره87834                                                        28/11/1382
حضرت حجت  الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه شماره 58446/27996 مورخ 17/11/1381 دولت درمورد موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65506                                                      5/12/1382
وزارت بازرگانی
      قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87834 مورخ 28/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور -  سیدمحمدخاتمی
  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
      ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست  ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم ا... الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مقدمه:
      دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس طرفها نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند. بافسخ موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جاکارتا درتاریخ 2بهمن 1365 برابر با 22 ژانویه 1987 میلادی امضاء شده، به شرح زیر توافق نمودند:
      ماده 1- دامنه شمول همکاریها
      مبادلات تجاری و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفها و همچنین اصول کلی مشترک حقوقی آنها انجام خواهد شد.
      ماده 2- صادرات مجدد به یک کشور ثالث
      کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله می شود با موافقت کشور صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث برطبق قوانین حاکم هرطرف خواهدبود.
      ماده 3- صدور گواهی مبداء
      هریک از طرفها طبق قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به کشور طرف دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
      ماده 4- استانداردها مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای موردتوافق سازمانهای ذیربط طرفها صورت خواهدگرفت.
      ماده 5- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه ها
      حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهای وضع شده به وسیله هریک از طرفها درمورد کالاهای صادراتی طرف دیگر طبق قوانین و مقررات هریک از طرفها خواهد بود.
      ماده 6- اقدامات غیرتعرفه ای
      طرفها به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزیی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفها منعقد خواهندکرد، اقدام نمایند.
      ماده 7- نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
      کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل تسعیر براساس قوانین طرفها و سایر روشهای پرداخت قابل قبول در رویه های تجاری بین الملل خواهد بود، مشروط براینکه برخلاف قوانین طرفها نباشد.
      درمواقعی که پرداخت معاملات به صورت اعتبار اسنادی صورت گیرد، گشایش اعتبار اسنادی چه از سوی بانکهای تجاری اندونزی و یا بانکهای تجاری ایرانی می بایستی به صورت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت و با رعایت عرف و رویه های متحدالشکل مربوط و جاری اتاق بازرگانی بین المللی و اصول عادی بانکداری بین المللی باشد.
      ماده 8- شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
      هریک از طرفها، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد.
      ماده 9- تسهیلات ویزا
      طرفها جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
      ماده 10- تاسیس دفتر یا مرکز تجاری
      به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی طرفها موافقت نمودند که امکانات تاسیس دفتر تجاری در قلمرو هریک از طرفها را بررسی نمایند.
      ماده 11- ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
      هریک از طرفها به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از کشور طرف دیگر تامین خواهد نمود.
      ماده 12- همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها
      طرفها موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
      ماده 13- گسترش و تنوع روابط تجاری
      طرفها به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل از قبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
      ماده 14- عبورکالا
      هرطرف در چارچوب قوانین و مقررات خودتسهیلات ضروری را برای عبور کالاهای طرف دیگر از قلمرو خود، مهیا خواهد نمود.
      ماده 15- دسترسی به مراجع قضایی
      طرفها موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دوطرف برای دستیابی به محاکم قضایی درقلمرو دیگری اعلام نمودند.
      ماده 16- کمیته مشترک تجاری
      طرفها موافقت نمودن که کارگروه مشترک بازرگانی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دولتی و بازرگانان هردوطرف تشکیل شود. کارگروه سالیانه به طور متناوب درقلمرو هریک از دو کشور تشکیل جلسه می دهد.
      وظایف کارگروه به قرار ذیل خواهد بود:
      1- نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه بازرگانی.
      2- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
      3- بررسی و مطالعه راههای افزایش بیشتر همکاری بازرگانی دوجانبه.
      4- گسترش امکانات بالقوه متعدد تجاری موجود در دو کشور.
      5- پیشنهاد اصلاح و بازنگری متن این موافقتنامه.
      ماده 17 - اصلاحات
      این موافقتنامه درصورت لزوم با توافق کتبی طرفها قابل اصلاح می باشد. هرگونه تعدیل یا اصلاحی که به توافق طرفها رسیده باشد پس از طی مراحل تصویب طبق قوانین طرفهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
      ماده18- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
      مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفها را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
      ماده 19- حل و فصل اختلافات
      هرگونه دعوا یا اختلافاتی که دررابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه حادث شود می باید از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه با مشورت و یا مذاکره فی مابین طرفها حل و فصل گردد.
      ماده 20 - لازم الاجرا شدن، مدت اعتبار و خاتمه
      1- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه ای که به وسیله آن طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام الزامات مربوط قانون اساسی برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه می سازند، لازم الاجرا خواهد شد.
      2- این موافقتنامه برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود و خودبخود برای دوره های پنج ساله بعدی نیز تمدید خواهد شد، مگراینکه هریک از طرفها حداقل شش ماه قبل تمایل خود را برای فسخ این موافقتنامه به اطلاع طرف دیگر برساند.
      3- فسخ این موافقتنامه برتکمیل قراردادها و برنامه هایی که به موجب این موافقتنامه تعهد شده و در زمان انقضای این موافقتنامه به طور کامل به پایان نرسیده اند تاثیری نخواهد داشت.
      برای گواهی مراتب فوق امضاکنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
      این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تهران در تاریخ 25 آذرماه 1381 هجری شمسی برابر با 16دسامبر 2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید و هردومتن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
      درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرارخواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران                ازطرف دولت جمهوری اندونزی          محمد شریعتمداری                            رینی ام سومارنو سواندی         وزیر بازرگانی                                     وزیر تجارت و صنعت       
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17188
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :