جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره87848                                                        28/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه شماره 59481/27844 مورخ 24/11/1381 دولت در مورد موافقتنامه  همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65510                                                   5/12/1382
وزارت امور خارجه
      قانون موافقتنامه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی قبرس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87848 مورخ 28/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
  قانون موافقتنامه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت  جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
      ماده واحده - موافقتنامه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم ا... الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
      دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری قبرس (که از این پس طرفهای متعاهد خوانده خواهندشد) با تمایل به گسترش روابط دوستانه و همکاری میان مردم دو کشور در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، اطلاعاتی، هنری و ورزشی و باتوجه به این که شناسائی اصول حاکمیت، استقلال ملی و تساوی حقوق و امتیازات درجهت منافع متقابل دو کشور است تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفتند:
      ماده1-
      1- طرفهای متعاهد همکاری میان موسسات تحقیقاتی دو کشور را به شرح ذیل تشویق خواهندکرد:
      الف - تبادل دیدار گروههای علمی و تحقیقی براساس برنامه مصوب.       ب - تبادل کتب و نشریات علمی، فرهنگی و هنری و همین طور سایر اطلاعات مربوطه.
      2- طرفهای متعاهد همکاری میان دانشجویان دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی عالی شناخته شده در دو کشور و شرکت هیاتهای دانشجوئی در فعالیتهای علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی را مورد تشویق قرار خواهندداد.
      ماده2- طرفهای متعاهد همکاری در زمینه های علمی و آموزشی را به شرح ذیل موردتشویق قرار خواهندداد:
      الف - گسترش همکاری میان دانشگاهها و سایر موسسات  عالی  آموزشی  شناخته شده در دو کشور.
      ب -  تبادل دیدار اساتید، معلمان و کارشناسان آموزشی.
      ج -  تبادل آثار ادبی و اطلاعات در زمینه های اقتصادی، جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی دو کشور و درج برخی از این اطلاعات در کتابهای درسی یکدیگر.
      د -  تبادل کتب درسی، اسناد و اطلاعات مربوطه در زمینه های آموزشی.
      ه- برپائی نمایشگاهها و جشنواره های علمی و هنری دانش آموزان در دو کشور.
      ماده3- طرفهای متعاهد همکاری در زمینه های ادبی، تئاتر، امور سینمائی، موسیقی، هنرهای تجسمی و سایر زمینه های فرهنگی را به شرح ذیل مورد تشویق قرار خواهندداد:
      الف -  تبادل دیدار نویسندگان، هنرمندان، کارکنان امور سینمائی و رادیو تلویزیونی، آهنگسازان و همچنین سایر دست اندرکاران امور هنری به منظور آشنائی با دستاوردهای کشور متقابل.
      ب - تبادل گروههای هنری در زمینه های موسیقی و تئاتر.
      ج - ترجمه و انتشار متون ادبی کشور طرف مقابل.
      د -  برگزاری رویدادهای فرهنگی به مناسبت روز ملی کشور طرف مقابل.
      ه- شرکت در جشنواره های سینمائی و برگزاری هفته های فیلم و همکاری در زمینه تولید مشترک.
      ماده4- طرفهای متعاهد همکاری میان موزه ها، کتابخانه ها و سایر مراکز فرهنگی را با تبادل کتب، نشریات، میکروفیلم و پخش برنامه هائی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، هنری و فن آوری موردتشویق قرار خواهندداد.
ماده5- طرفهای متعاهد همکاری مستقیم میان موسسات خبری مطبوعاتی و سازمانهای رادیو تلویزیونی در دو کشور  و همین طور دیدار خبرنگاران و دست اندرکاران امور خبری و مطبوعاتی را تشویق خواهند نمود.
      ماده6- طرفهای متعاهد تسهیلات لازم جهت دعوت متقابل از افراد را به منظور شرکت در جلسات، گردهمائی ها، جشنواره ها و سایر فعالیتهای بین المللی که توسط کشور طرف مقابل در زمینه های آموزشی، فرهنگی و هنری تشکیل می گردد به عمل خواهندآورد.
      ماده7- طرفهای متعاهد موارد ذیل را مورد حمایت قرار خواهند داد:
      الف - گسترش جهانگردی فرهنگی بین دو کشور.
      ب -  تبادل اطلاعات، تجارب و آمار.
      ج - همکاری در زمینه تبلیغات، آموزش و سرمایه گذاری.
      ماده8 - طرفهای متعاهد همکاری های علمی، فرهنگی و پژوهشی در  زمینه های باستان شناسی، موزه شناسی و همچنین حفظ و مرمت آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی را مورد تشویق قرار خواهند داد.
      ماده9- طرفهای متعاهد همکاریهای ورزشی بین دو کشور را موردتشویق قرارداده و فعالیتهای سازمانهای ورزشی را  از طریق تبادل تیمها و هیاتهای کارشناسی ورزشی و شرکت در سمینارها و همچنین مبادله آخرین دستاوردهای علمی ورزشی گسترش خواهند داد.
      ماده10- هریک از طرفهای متعاهد  در چارچوب قوانین جاری درهریک از دو کشور شرایط عادی اجرای فعالیتهای طرف مقابل را براساس موافقتنامه حاضر و همین طور بهره گیری از رسانه های جمعی در انتشار فعالیتهای خود در زمینه های فرهنگی، علمی و هنری تضمین خواهندنمود.
      ماده11- به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد نسبت به انعقاد برنامه های مبادلات با اعتبار سه ساله اقدام خواهندنمود که این برنامه شامل فعالیتهای گوناگونی که قرار است انجام گردد، بوده و ترتیبات مالی جهت اجرای آنها را نیز دربر خواهدداشت.
      بدین منظور مذاکراتی به طور متناوب در پایتخت های دو کشور به عمل خواهدآمد.
      ماده12-
      1- این موافقتنامه از روز مبادله یادداشتهای رسمی بین طرفهای متعاهد مبنی براین که کلیه مراحل قانونی و لازم داخلی در کشور مربوطه به آنان طی شده است لازم الاجراء خواهدبود.
      2- مدت اعتبار این موافقتنامه پنج سال خواهدبود و برای دوره های مشابه خودبه خود تمدید خواهدشد، مگر آن که یکی از طرفین متعاهد شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور کتبا تمایل خود را جهت تجدیدنظر یا فسخ آن اعلام نماید.
      این موافقتنامه در یک مقدمه و دوازده ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ یازدهم تیرماه 1381 هجری شمسی برابر با دوم جولای 2002 میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهندبود. درصورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک عمل قرارخواهدگرفت.
ازطرف                                                               ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران                          دولت جمهوری قبرس
      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه  یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17188
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :