جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 64163/ت30179ه-                                      4/12/1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
      هیات وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 217411/101 مورخ 18/11/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
      متن زیر به عنوان تبصره (4) به بند (2) تصویب نامه شماره 776/ت28426ه- مورخ 25/1/1382 الحاق می شود:
      «تبصره 4- شرکتهای دولتی در چارچوب سازوکار پیش بینی شده، مشمول این تصویب نامه می باشند.»
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17188
تاریخ تصویب :
1382/11/29
تاریخ ابلاغ :
1382/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :