جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره8/8250/120                                                  25/11/1382
ایجاد تسهیلات آموزشی برای دانش آموزان مناطق آسیب دیده در زلزله  استان کرمان (مصوبه ششصد و نود و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش14/11/1382)      
به منظور ایجاد تسهیلات مناسب برای دانش آموزان و داوطلبان آزاد زلزله زده" href="/tags/52444/مناطق-زلزله-زده/" class="link">مناطق زلزله زده استان کرمان، شورای عالی آموزش و پرورش موارد زیر را مقررمی دارد:
      1 - به تمامی دانش آموزان و داوطلبان آزاد پایه سوم متوسطه که مشمول ضوابط شرکت در امتحان نهایی دیماه1382 بوده اند (اعم از اینکه در امتحانات مربوط شرکت کرده و یا غیبت داشته اند) اجازه داده می شود در امتحان نهایی که ویژه این گونه افراد در اسفندماه1382 برگزار می شود شرکت نمایند.
      1-1- تمام دانش آموزان و داوطلبان آزاد پایه سوم متوسطه که باقیمانده دروس آنها از دروس غیرنهایی می باشد مجازند برابر ضوابط مربوط در امتحان اسفندماه1382 شرکت نمایند.
      1-2- نمرات ماخوذه دانش آموزان در اسفندماه1382  به عنوان نمره آن درس یا دروس برای نوبت دیماه1382 منظور می شود.
      1-3- سازمان آموزش و پرورش استان کرمان با هماهنگی دستگاه متولی استاندارد مهارت، آزمون استانداردهای مهارت مربوط را برگزار خواهندنمود.
      1-4 - این بند شامل شرکت کنندگان پایه سوم راهنمایی که شرایط شرکت در امتحانات دنباله دروس (دیماه1382) را داشته اند نیز می گردد.
      2 - در صورتی که دانش آموزان موضوع بند یک در امتحانات اسفندماه 1382 شرکت ننمایند، مجاز خواهندبود که در امتحانات خرداد  یا شهریورماه1383 شرکت نمایند و در صورت کسب شرایط قبولی، بعنوان قبولی نوبت قبلی محسوب می شوند.
      3 - دانش  آموزانی که در سال تحصیلی 1383- 1382 شرایط ارتقاء به پایه بالاتر را کسب نمی کنند، سال تحصیلی مذکور به عنوان وقفه تحصیلی برای آنان محسوب می شود و یکسال به سقف سنی مجاز تحصیل روزانه آنها اضافه خواهدشد.
      4 - شرط کسب حدنصاب نمره برای ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی در سال تحصیلی 1383- 1382همانند مدارس عادی می باشد.
      5 - برای دانش  آموزان متقاضی تحصیل در مدارس نمونه دولتی شرط حداقل معدل برای شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی حذف می شود و پذیرفته شدگان با توجه به ظرفیت و سهمیه سایر شهرستانها به واحدهای نمونه دولتی تابعه  معرفی خواهندشد.
      6 - برای دانش  آموزان موضوع این مصوبه، تبصره2 ذیل ماده 18 آئین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در سال تحصیلی 1383- 1382 لحاظ نخواهدشد.
      7 - جهت تشکیل پرونده تحصیلی این گونه دانش آموزان، آخرین کارنامه تحصیلی آنان که از سیستم رایانه سازمان آموزش و پرورش استان کرمان یا شهرستان بم اخذ و تایید می گردد، ملاک عمل قرارمی  گیرد.
      8 - ادامه تحصیل دانش آموزان نمونه دولتی که به دلیل بروز زلزله در سال تحصیلی 1383- 1382 در مدارس عادی مشغول به تحصیل می باشند در مدارس نمونه دولتی در سال تحصیلی 1384- 1383 بلامانع است.
      موضوع: ایجاد تسهیلات آموزشی برای دانش  آموزان مناطق آسیب دیده در زلزله استان کرمان در ششصدو نود و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ14/11/1382 به تصویب رسید صحیح است، به مورد اجراگذاشته شود.
مهدی نوید - دبیر شورا                    مرتضی حاجی - رییس جلسه
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17194
تاریخ تصویب :
1382/11/14
تاریخ ابلاغ :
1382/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :