جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره69626/ت30268ه-                                       23/12/1382

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/12/1382 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 69270/6021 ه-/ب مورخ 30/9/1382 تصویب نمود:
      تصویبنامه شماره 37127/ت22905 ه- مورخ 13/8/1380، موضوع اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به شرح ذیل اصلاح می گردد:
      در تبصره (5) الحاقی به ماده (7) عبارت «مدت اجاره زارعان را ده سال معین می نمایند» حذف و عبارت «درصورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد، می توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایند» جایگزین آن می گردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17202
تاریخ تصویب :
1382/12/20
تاریخ ابلاغ :
1382/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :