جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره50988/ت28858ه-                                         18/12/1382
 وزارت راه و ترابری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/12/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 18985/11 مورخ 10/9/1382 وزارت راه و ترابری و به استناد بند «ب» ماده (127)  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1379- تصویب نمود:
       آئین نامه اجرائی بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 56890/ت23932ه- مورخ 10/12/1379 به شرح زیر اصلاح می شود:
       الف - تبصره ماده (4) به عنوان تبصره (1) تلقی شده و متنهای زیر به عنوان تبصره های (2)، (3)، (4) به ماده مذکور اضافه می شوند:
       تبصره 2- وزارت راه و ترابری می تواند درصورت عدم امکان ارائه تسهیلات مذکور در این ماده ، کارکنان موضوع این آئین نامه را به ازای هرسال خدمت قابل قبول و باپرداخت معادل تا 5/4 ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی بازخرید نماید.
       تبصره 3- در تعیین وجوه بازخریدی، فوق العاده اضافه کار و مزایای غیرمستمر محاسبه نخواهدشد.
       تبصره 4- چنانچه کارکنان موضوع این ماده در هنگام بازخریدی دارای ذخیره مرخصی استحقاقی باشند، وجوه مربوط به ایام مرخصی براساس آخرین حقوق و فوق العاده های مربوط، وفق مقررات و از محل اعتبارات دستگاه قابل پرداخت می باشد.
       ب - ماده (5) به شرح زیر اصلاح می گردد:
       ماده 5 - منابع مورد نیاز این آئین نامه، از محل بند «الف» ماده (127) قانون برنامه سوم، فروش یا انتقال اموال منقول و غیرمنقول و داراییهای وزارت راه و ترابری وشرکتهای وابسته آن که قابل واگذاری تشخیص داده شده اند و همچنین از محل منابع و درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (38) قوانین بودجه سنواتی و کمکهای دولت که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ردیفهای مربوط بودجه پیش بینی می شود، قابل تامین و پرداخت خواهدبود.
       ج - متن ذیل به عنوان ماده (7) به آئین نامه یادشده اضافه می شود:
       ماده 7- سازمانها و شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری می توانند با تصویب مجمع عمومی مربوط و به شرط تامین منابع مالی موردنیاز از منابع خود، در چارچوب این آئین نامه نسبت به بازخریدی کارکنان واجدشرایط خود اقدام نمایند.
       د - متن ذیل به عنوان ماده (8) به آئین نامه مزبور اضافه می شود:
       ماده 8 - آندسته از کارکنان رسمی که در چارچوب این آئین نامه بازخرید  خدمت می شوند، در صورت تمایل می توانند با پرداخت کل حق السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی بهره مند شوند.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17200
تاریخ تصویب :
1382/12/13
تاریخ ابلاغ :
1382/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :