جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره69242/ت30145ه-                                      20/12/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ13/12/1382 بنابه پیشنهاد شماره100/20/65956 مورخ11/11/1382 وزارت نیرو و به استناد بند «س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب نمود:
       بندهای (2) و (3) ماده (6) آئین نامه اجرائی بند ( س ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 15970/ت28728ه- مورخ 8/4/1382، حذف و متن زیر به عنوان بند (2) جایگزین بندهای فوق الذکر می گردد:
       «2- در پروژه های شروع نشده پیشنهادهای واصله شامل دوجزء نرخ قرارداد اجرایی (ارایه شده از سوی پیمانکار قرارداد اجرایی) و نرخ سود منابع مالی (ارایه شده از سوی پیمانکار بخش خصوصی یا تامین کننده مالی که به صورت مشترک با پیمانکار در مناقصه شرکت کرده اند) می باشد. برنده مناقصه براساس مناسب ترین پیشنهاد با تلفیق نرخ قرارداد اجرایی و نرخ سود منابع مالی باتوجه به برنامه مالی و اجرایی تعیین و اعلام خواهد شد».
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17200
تاریخ تصویب :
1382/12/13
تاریخ ابلاغ :
1382/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :