جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 96239 28/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 67205/30126 مورخ 6/12/1382 دولت در مورد الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور (با قید دو فوریت) که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 25/12/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده واحده و تبصره های آن و براساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 71188 8/1/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست وپنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ 26/12/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 96239 مورخ 28/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور
ماده واحده - تبصره های زیر به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382 الحاق و تبصره قبلی به تبصره (7) تغییر می یابد:
تبصره 1- به دولت اجازه داده می شود در سال 1383 تا مبلغ دومیلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون (000‚000‚923‚2) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378 الی 1381 از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.
تبصره 2- به دولت اجازه داده می شود در سال 1383 تا مبلغ یکصدمیلیون (000‚000‚100) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده نماید.
تبصره 3- به منظور اتمام عملیات و به ره برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای 1382 و 1383 بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای به دولت اجازه داده می شود معادل ریالی تا سقف یک میلیاردوپانصدمیلیون (000‚000‚500‚1) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال 1382 اختصاص دهد. حداقل سی وپنج درصد (35%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای استانی اختصاص می یابد.
اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهدشد. به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال 1383 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (000‚000‚500‚1) دلار به خزانه براساس تخصیص سال 1382 توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید.
تبصره 4- به دولت اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت بدهی های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصدمیلیون (000‚000‚500) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست وچهار ماه انجام خواهدشد.
تبصره 5 - به منظور تسریع در پرداخت وام از مح-ل حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفا مجری مصوبات هیات امناء ارزی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست وپنجم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1382 ماده واحده و تبصره های آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17208
تاریخ تصویب :
1382/12/25
تاریخ ابلاغ :
1383/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :