جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 70233/ت30358ن 27/12/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - وزارت آموزش و پرورش - سازمان تأمین اجتماعی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص نحوه اجرای بند «ذ» تبصره(5) قانون بودجه سال1382 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره4110/ت28472ه- مورخ1/2/1382 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
1- مالکیت سهام شرکتهای دولتی که به شرح لیست پیوست در جریان و آماده واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی میباشند ، با رعایت مفاد این تصمیمنامه به سازمان تأمین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، صندوق ذخیره فرهنگیان و آستان قدس رضوی به ترتیب به نسبت 50% ، 4/44% ، 9/3% و 7/1% واگذار میگردد.
تبصره - انتقال مستقیم سهام واگذاری به هریک از واگذارشوندگان به شرکتهای زیرمجموعه خودشان بلامانع است.
2- قیمت واگذاری براساس قیمت روز معامله در تابلو بورس اوراق به ادار تهران خواهد بود. تشریفات واگذاری حداکثر ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ این تصمیمنامه انجام خواهد شد.
تبصره - درصورتیکه هریک از انتقال گیرندگان تا مدت دو روز از تاریخ ابلاغ این تصمیمنامه نسبت به واریز بخش نقدی قیمت سهام اقدام ننماین د ، سهام مذکور با رعایت نسبتهای موضوع بند (1) این تصمیمنامه به سایر انتقال گیرندگان و براساس مفاد این تصمیمنامه واگذار خواهد شد.
3- 50% قیمت واگذاری در اجرای بند «ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، صندوق ذخیره فرهنگیان و آستان قدس رضوی منظور میگردد.
4- 50% باقیمانده قیمت واگذاری طبق قرارداد سازمان خصوصیسازی از یکسو و سازمانهای فوقالذکر از سوی دیگر به صورت 40% نقدی و 60% قطعی حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تصویب این تصمیم نامه تسویه میگردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17208
تاریخ تصویب :
1382/12/27
تاریخ ابلاغ :
1383/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :