جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 69917/ت30343 ه- 26/12/1382
وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ24/12/1382 بنابه پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره1020351 مورخ 21/12/1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است با معرفی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، واحدهای خدمات مشاوره ای داوطلب انجام پروژه های طرحهای شماره40430210 و شماره40430208 با عنوان کمک به نوسازی و به سازی صنایع کشور را مشروط به در اختیار داشتن تخصصهای مربوط ، به صورت موردی ، بدون رعایت مواد (6) ، (7) و (8) آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره ، موضوع تصویب نامه شماره37022/ت115ک مورخ1/7/1369 تشخیص صلاحیت نماید.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17208
تاریخ تصویب :
1382/12/24
تاریخ ابلاغ :
1383/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :