دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه

شماره 90223 7/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 25947/29058 مورخ 13/5/1382 دولت درمورد موافقتنامه حمل و نقل هوائی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67374 16/12/1382
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 90223 مورخ 7/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوائی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه ، هجده ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل هوائی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که عضو کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی مورخ شانزدهم آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر 1944 میلادی می باشند و از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ، به منظور تأسیس و بهره برداری از سرویسهای هوائی فی مابین و ماورای سرزمینهای خود به شرح زیر موافقت کردند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
الف - اصطلاح «کنوانسیون » به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی که در تاریخ شانزدهم آذر ماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید ، اطلاق می شود و شامل اصلاحات کنوانسیون که به موجب ماده (94) آن تصویب شده و برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء گردیده و نیز ضمائم کنوانسیون و اصلاحات آنها که به موجب ماده (90) آن به تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء شده است ، خواهد بود.
ب - اصطلاح «مقامات هوانوردی » درمورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمائی کشوری » و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می گردد و درمورد دولت انتقالی اسلامی افغانستان به وزارت هوانوردی کشوری و توریسم و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزارتخانه باشد ، اطلاق می شود.
پ - اصطلاح «شرکت هواپیمائی تعیین شده » به یک یا چند شرکت هواپیمائی اطلاق می شود که به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند.
ت - اصطلاح «ظرفیت » درمورد هواپیما ، به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت » درمورد «سرویس مورد توافق » به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر ، اطلاق می شود.
ث - اصطلاح «سرزمین » درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق خشکی و آبی که تحت حاکمیت آن قرار دارد ، اطلاق و شامل فضای محاذی آنها نیز می شود.
ج - اصطلاحات «سرویس هوائی » ، «سرویس هوائی بین المللی » ، «شرکت هواپیمائی » و «توقف به منظورهای غیرحمل و نقل » دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است .
چ - اصطلاح «نرخ » به قیمتی اطلاق می شود که برای حمل مسافر ، بار همراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگیها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست ، می باشد.
ماده 2 - اعطای حقوق
1 - هر طرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوائی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر،
ب - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر حمل و نقل ،
پ - توقف در سرزمین مذکور به منظور سوار و پیاده کردن مسافر ، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین المللی درنقاط مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه .
2 - استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراء مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشروط به مذاکره و موافقت شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد و تصویب مقامات هواپیمائی آنها خواهد بود.
3 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که به شرکت هواپیمائی یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر ، بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید.
4 - در مناطقی که در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال نظامی است و نیز در مناطقی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه یا اشغال نظامی قرار گرفته انجام سرویسهای موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوط خواهد بود.
ماده 3 - تعیین و اجازه
1 - هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه کتبی به طرف متعاهد دیگر یک یا چند شرکت هواپیمائی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و هر شرکت هواپیمائی تعیین شده را حذف کند یا تغییر دهد.
2 - پس از دریافت اعلامیه مذکور در بند (1) مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شرکت هواپیمائی تعیین شده مزبور اعطاء کنند.
3 - مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانند از شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولاً به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوائی بین المللی اعمال می گردد ، دارا می باشد.
4 - هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمائی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن است از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد و یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده (2) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمائی تعیین شده لازم بداند ، وضع نماید.
5 - شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواند در هر زمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند (2) فوق بهره برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط بر آن که نرخی مطابق ضوابط ماده (10) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع شده و مجری باشد.
ماده 4 - تعلیق و لغو
1 - هر طرف متعاهد می تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق ، یا هر شرطی را که برای استفاده از این حقوق لازم می داند وضع کند:
الف - چنانچه قانع نشود که مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمائی مذکور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می باشد، یا
ب - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است ، رعایت نکند، یا
پ - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور در انجام عملیات بهره برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی کند.
2 - لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده جز در مواردی که برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد ، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت . این مشورت بین مقامات هواپیمائی پس از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده 5 - شمول قوانین و مقررات
1 - قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهائی که به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند و نیز قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام که بر فراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد میباشند ، در مورد هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.
2 - قوانین و مقررات هر طرف متعاهد که ناظر به ورود ، اقامت موقت و خروج مسافرین ، خدمه ، بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج ، مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی درمورد مسافرین ، خدمه ، بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام که در سرزمین مذکور باشند اعمال خواهد شد.
3 - هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مذکور در این ماده را در اختیار آن قرار خواهد داد.
4 - شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دائر نماید و یا این که برای خود عامل کل یا عامل فروش کل تعیین کند. نصب عامل کل یا عامل فروش کل براساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت .
5 - انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی طرف متعاهد دیگر و پس از کسر هزینه ها صورت خواهد گرفت .
طرفهای متعاهد بیشترین تلاش خود را برای تسهیل انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده از سرویسهای موضوع این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
ماده 6 - معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض
1 - هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهدی که سرویسهای بین المللی را انجام می دهد و مواد سوختی ، روغن موتور ، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم مورد نیاز جاری و خواروبار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمائی یک طرف متعاهد که مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه می باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذکور زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد که هواپیماهای مزبور بر فراز آن سرزمین در پرواز باشند.
2 - سوخت ، روغن موتور ، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم مورد نیاز جاری و خوارو بار که توسط یک طرف متعاهد یا اتباع آن به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود.
3 - سوخت ، روغن موتور ، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم مورد نیازجاری و خواروبار که در سرزمین یک طرف متعاهد بار هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود و در سرویسهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، مالیاتها و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی ، معاف خواهد بود.
4 - تجهیزات هوانوردی مورد نیاز جاری و همچنین مواد و کالاهای نگاهداری شده در هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است ، در این صورت می توان آنها را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجدداً صادر می شود و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5 - مسافران ، اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم قرار دارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند ، فقط مشمول کنترل ساده ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و بار تا زمانی که در ترانزیت مستقیم است از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهدبود.
6 - اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکت هواپیمائی مانند برچسب چمدان ، بلیط هواپیما ، بارنامه ، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمان بندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود ، از کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و یا مالیاتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7 - تسهیلات و هزینه های فرودگاهی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههائی را جهت استفاده شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در مسیر مشخص شده تعیین خواهد کرد و تسهیلات ارتباطی ، هوانوردی ، هواشناسی و سایر خدماتی را که برای بهره برداری سرویسهای مورد توافق لازم است در اختیار شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در قبال استفاده هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات آن هزینه های عادلانه و معقولی دریافت دارد ، مشروط بر آن که میزان این هزینه ها از آنچه شرکتهای حمل و نقل هوائی آن که در سرویسهای مشابه بین المللی تردد می کنند ، برای استفاده از چنین فرودگاه و تأسیساتی می پردازند ، تجاوز نکند.
ماده 8 - مقررات ظرفیت و تصویب برنامه های پرواز
1 - شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای متساوی بهره مند باشند.
2 - در انجام سرویسهای مورد توافق ، شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد ، منافع شرکت هواپیمائی طرف دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من غیرحق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3 - هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد ، تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری و پیش بینی شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمائی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می باشد.
4 - شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد همچنین می تواند با رعایت اصول مندرج در بندهای (1) ، (2) و (3) این ماده ، ظرفیتی را برای رفع نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.
5 - ظرفیتی که عرضه می شود شامل تعداد سرویسها و نوع هواپیماهای مورد استفاده شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق می تواند از سوی شرکتهای هواپیمائی تعیین شده پیشنهاد شود. پیشنهاد فوق پس از مذاکره و تبادل نظر بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده با رعایت اصول مندرج در بندهای (1) ، (2) و (3) این ماده ارائه خواهد شد. ظرفیت مذکور با تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد تعیین و اجرا خواهد شد.
6 - در صورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد ، مسائل مندرج در بند (5) از طریق توافق بین مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد حل وفصل خواهد گردید. تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده ، ظرفیت عرضه شده توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده بدون تغییر باقی خواهد ماند.
7 - شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد ، حداکثر سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده ، برنامه های پرواز را برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. در موارد خاص می توان این محدوده زمانی را با تصویب مقامات نامبرده تغییر داد.
ماده 9 - شناسائی گواهینامه ها و پروانه ها
گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هائی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد ، برای بهره برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه ، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد ، مشروط بر این که شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها و پروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهائی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسائی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هائی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.
ماده 10 - نرخهای حمل و نقل هوائی
1 - نرخهای مورد اجراء توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط ازجمله هزینه بهره برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمائی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می دهند ، وضع می گردد.
2 - نرخهای موضوع بند (1) این ماده بر اساس قواعد زیر تعیین می گردد: الف - درصورتی که شرکتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یک اتحادیه بین المللی شرکتهای هواپیمائی با مکانیسم تعیین نرخ باشند و یک قطعنامه نرخ ، راجع به سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد ، نرخها براساس این قطعنامه بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد توافق خواهد شد.
ب - درصورتی که هیچ کدام از شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد یا یکی از آنها عضو اتحادیه شرکتهای هواپیمائی نباشند و یا قطعنامه نرخ مندرج در جزء (الف ) فوق وجود نداشته باشد شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد درمورد نرخهائی که برای سرویسهای مورد توافق اعمال می گردد بین خود توافق خواهند کرد.
پ - نرخهائی که به ترتیب مندرج در جزءهای (الف ) و (ب ) فوق مورد توافق قرار می گیرد لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد گردید. این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذکور قابل تغییر است .
ت - درصورتی که شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجراء به توافق برسند یا درصورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمائی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سی روزه موضوع جزء (پ ) این ماده ، مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هر یک از نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمائی طرفهای متعاهد طبق جزءهای (الف ) و (ب ) این ماده به مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر اعلام دارند ، مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند نمود درمورد نرخهای مناسب به توافق برسند. به طور کلی هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد به مورد اجراء گذارده نخواهد شد. با وجود این درصورتی که ظرف مدت پانزده روز یاد شده ، هیچ کدام از مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد عدم رضایت خود را نسبت به نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده اعلام ندارند ، نرخهای مزبور تصویب شده تلقی خواهد شد.
3 - نرخهای تعیین شده به موجب این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین نشده باشد ، به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 11 - امنیت هوانوردی
1 - طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را که به موجب حقوق بین الملل درقبال یکدیگر درخصوص حفظ امنیت هواپیمائی کشوری دربرابر اعمال مداخله گرایانه غیرقانونی دارند ، مورد تأکید قرار می دهند. طرفهای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند ، به ویژه طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق چهاردهم سپتامبر 1963 میلادی ، کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم سپتامبر 1971 میلادی عمل خواهند کرد.
2 - طرفهای متعاهد حسب تقاضا ، کلیه مساعدتهای لازم را به یکدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها ، مسافرین و خدمه آنها ، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هرنوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمائی کشوری ارائه خواهند کرد.
3 - طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهائی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل کنند.
4 - هر طرف متعاهد می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد که مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را که طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود ، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده است ، رعایت کنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین آن اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران ، خدمه ، لوازم همراه مسافر ، اثاثیه مسافر ، بار و خواروبار هواپیما پیش از سوار شدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام می شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل آورد ، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5 - هرگاه هواپیماهای کشوری به طور غیرقانونی تصرف شود و یا اعمال غیرقانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها ، مسافرین و خدمه آنها ، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد ، طرفهای متعاهد باید ازطریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی خطر حادثه و یا خنثی کردن تهدید مزبور به یکدیگر یاری رسانند.
ماده 12 - تسلیم آمار
مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده خود به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را که معمولاً توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده برای مقامات هواپیمائی ملی خود تهیه و به آنها ارائه می گردد ، بنابر تقاضا دراختیار مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر منوط به مذاکره و توافق طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 13 - مشاوره ، تغییر و اصلاح
1 - طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه ازطریق مقامات هواپیمائی خود با یکدیگر همکاری لازم معمول خواهند داشت و به این منظور مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانند در هر زمان از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره کنند.
2 - مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3 - هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان که لازم بداند خواستار تغییر یا اصلاح مفاد این موافقتنامه شود و در این صورت طرفهای متعاهد باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت تقاضای مذاکره توسط طرف متعاهد دیگر در این خصوص به مذاکره بپردازند.
4 - هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه با رعایت مفاد ماده (18) این موافقتنامه ، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.
5 - علی رغم مفاد بند(4) اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقتنامه می تواند به طور مستقیم بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با مبادله یادداشت ازطریق دیپلماتیک لازم الاجراء خواهد گردید.
ماده 14 - حل اختلافات
1 - هرگاه درمورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید ، طرفهای متعاهد درمرحله نخست اهتمام خواهند کرد که اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2 - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل کنند ، می توانند با توافق موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع کنند.
3 - چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای (1) و (2) فوق درمورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. درصورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری ، نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور ، درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
4 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری تعیین شود ، چنانچه رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد ، انجام خواهد شد.
5 - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
6 - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
7 - مخارج داوری ، شامل هزینه ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه های داوری محسوب خواهد گردید.
ماده 15 - فسخ
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد ، مگر آن که اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند ، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده 16 - مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چندجانبه چنانچه کنوانسیون یا موافقتنامه چندجانبه حمل و نقل هوائی درمورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء گردد ، این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن باید از طریق مذاکره به شرح مندرج در ماده (13) به نحوی اصلاح شود که مفاد آن با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.
ماده 17 - ثبت
این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 18 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده ، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. با تأیید مفاد این موافقتنامه ، نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر که ازطرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هجده ماده و یک پیوست در تهران در تاریخ 15/2/1382 هجری شمسی برابر با پنجم می 2003 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشند ، تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر متون هر دو متن ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران : روح الدین ابوطالبی - رئیس سازمان هواپیمائی کشوری و معاون وزیر راه و ترابری
از طرف دولت انتقالی اسلامی افغانستان : محمدمیرویس صادق - وزیر هوانوردی ملکی و توریسم
پیوست 1 - مسیرهائی که ممکن است توسط شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد. نقاط مبداء : هرنقطه در ایران نقاط واسط : متعاقباً تعیین خواهد شد نقاط مقصد : کابل - هرات - مزارشریف نقاط ماوراء : دهلی - حیدرآباد
2 - مسیرهائی که ممکن است توسط شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده دولت انتقالی اسلامی افغانستان مورد بهره برداری قرار گیرد. نقاط مبداء : هرنقطه در افغانستان نقاط واسط : متعاقباً تعیین خواهد شد نقاط مقصد : تهران - مشهد - بندرعباس نقاط ماوراء : استانبول - فرانکفورت
تذکر: 1 - هر شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پیوست موافقتنامه حاضر را در شرایطی مورد بهره برداری قرار دهد که حق بهره برداری از آزادی پنجم حمل و نقل بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر این که در این مورد بین دو طرف متعاهد براساس توصیه های شرکتهای هواپیمائی تعیین شده توافقی به عمل آمده باشد.
2 - تعداد پروازها و انواع هواپیماهای شرکتهای هواپیمائی تعیین شده به شرط تأیید مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده مورد توافق قرار خواهد گرفت .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17196
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)