×

عمل مغایر شان وکالت

عمل مغایر شان وکالت

عمل-مغایر-شان-وکالت
حکم شماره : 328 - 16/8/1381
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
موضوع پرونده : رسیدگی به اعتراض آقای . . . . . . . . . وکیل دادگستری نسبت به رای مورخ 26/10/80 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری که بر اساس آن معترض به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلای دادگستری محکوم شده است .
خلاصه جریان پرونده : آقای . . . . . . . . . . طی دو فقره شکوائیه چند صفحهای تقدیمی به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز که ذیل شماره 50/6/ب18/6/77 ثبت دفتر آن کانون شده اجمالاً اعلام کرده اند ، در خصوص استخراج معدن اینجانب . . . . . . . . . . به اتفاق چند نفر با اخذ مجوز شراکتی داشتیم و شرکای شرکت علیه اینجانب و آقای . . . . . . . . . در شهریورماه 74 اعلام شکایت نمودند و در شعبه 205 دادگاه عمومی تهران پروندهای تشکیل گردید . آقای . . . . . . . . توصیه نمود که از آقای . . . . . . . . . . به عنوان وکیل در پاسخگویی به دعوی مطرح شده استفاده شود و اینجانب هم در حضور آقای . . . . . . . . . . توصیه نمود که از آقای . . . . . . . . . به عنوان وکیل در پاسخگویی به دعوی مطرح شده استفاده شود و اینجانب هم در حضور آقای . . . . . . . . . . به آقای . . . . . . . . . . . وکالت دادم و مبلغ دو میلیون ریال نقدی بدون گرفتن رسید به ایشان دادم و برگ وکالتنامه ای هم امضا و به ایشان دادم که موضوع وکالت خالی ماند و قرار شد ایشان برگ را تکمیل کند و نامه ای در یک نسخه تنظیم کرد به مبلغ پانزده میلیون تومان برای وکالت که در صورت حصول توافق با شکات و حل قضیه با داوری مبلغ مذکور در عرض یکسال به تدریج به ایشان پرداخت شود و یا سهم بگیرد و چون از لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتیم و آقای . . . . . . . . برای تضمین حق الوکاله خود یک چک پنج میلیون تومانی بدون تاریخ از من گرفت و متذکر شد که همة دفاتر و اسناد و مدارک را بگیرد . آقای . . . . . . . . . . با آقای . . . . . . . . . . وکیل شاکی تماس گرفت و متعاقب آن سه جلسه در دفتر ایشان تشکیل گردید و ایشان مدارکی تهیه کرد از جمله نوار ضبط مکالمات و نوار دورنگار و دستخط شاکی و وکیل شاکی که به نتیجة مطلوب نرسید و اینجانب توسط اداره آگاهی احضار شدم و قبلاً آقای . . . . . . . . . . گفته بود برای هر ساعت صرف وقت هفتاد و پنج هزار ریال میگیرد و مدعی بود که هشتاد ساعت صرف وقت برای مشاوره و تشکیل جلسه کرده است . به هر حال اینجانب به اعتماد اینکه ایشان پیگیر قضیه خواهدبود و از حقوق من دفاع خواهدکرد به اعتبار اینکه وجه نقد و چک به او داده ام منتظر راهنمایی و اقدامات وکالتی آقای . . . . . . . . . . بودم در جریان مسافرت به اصفهان مامورین آگاهی به درب منزل مراجعه میکنند و همسرم به آقای . . . . . . . . . . مراجعه میکند و آقای . . . . . . . . . درخواست میکند که برای تضمین پرداخت حق الوکاله چک کافی نیست و باید تضمین دیگری بدهید و با تنظیم قولنامهای اتومبیل دووی متعلق به همسرم را به نام خانمش به ظاهر خریداری مینماید با ذکر مبلغ هشتاد میلیون تومان ثمن که تماماً پرداخت گردیده است . دوستان اینجانب با این قولنامه مخالفت میکنند . به هر حال آقای . . . . . . . . لایحه ای با اسم و امضای اینجانب به آگاهی داد و به من گفت که به مامورین بگویم ایشان دوست من میباشد و سروان . . . . . . . . . گفت ایشان وکیل شما است چرا وکالتنامه نمیدهید و آقای . . . . . . . . . . . دو لایحه نوشت و من امضاء کردم و به دادگاه عمومی تهران دادم به آقای . . . . . . . گفتم چرا لایحه را خودت امضا نمیکنی و برگ وکالت روی پرونده نمیگذارید به کار ایشان مشکوک شدم و خواهان تعیین وضعیت شدم که ایشان گفت سند ماشین را بیاور چون شما آن را فروخته اید . من گفتم کار وکالتی را انجام نداده اید آقای . . . . . . . . گفت من کارم را به اتمام رسانده ام که همان لوایح را نوشته ام و جلسه تشکیل داده و مذاکره کرده ام و به صد ساعت کار رسیده ناچار من به وکیل دیگری به نام آقای . . . . . . . تفویض وکالت کردم و بعد که . . . . . . . . . متوجه شد که وکیل دیگری گرفته به اداره آگاهی رفت و برگ وکالت پیوست پرونده کرد و چک پنج میلیون تومانی را تاریخ زد و گواهی عدم پرداخت گرفت و با اعلام شکایت به وسیله ایادی خود باعث آبروریزی من و همسرم نزد همسایگان شد و نهایتاً به اجبار همسرم اتومبیل خود را در محضر انتخابی آقای . . . . . . . به نام همسر آقای . . . . . . . منتقل کرد و ایشان سه میلیون تومان چک در سه قطعه چک به همسرم داد و پنج میلیون تومان آن را هم به جای چک من برداشت و مفاصا حسابی نوشت که دیگر وکیل من نیست و حساب و کتابی نداریم و تسلیم مدارک به من موکول به تنظیم اقرارنامه از ناحیه همسرم به نفع آقای وکیل شد . شاکی اضافه نمود که آقای . . . . . . . مدارک او را نداده و کار وکالتی هم نکرده و حق الوکاله کلانی هم دریافت داشته و تعقیب انتظامی او را خواستار شده است . شکات انتظامی فتوکپی سند رسمی شماره 53108 - 10/3/77 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره 321 تهران مربوط به انتقال اتومبیل ادعایی به همسر وکیل مشتکی عنه را پیوست کرده است . تصویر شکوائیه شکات برای آقای . . . . . . . . . . . ارسال شده وکیل مشتکی عنه به موجب لایحه تقدیمی خود به کانون وکلای مرکز که به شماره 6879/ب - 6/7/77 ثبت دفتر کانون وکلای مرکز شده اظهار داشته ، پیرو جلسه مورخ 26/6/77 در دفتر ریاست کانون ( ریاست سابق ) و با وصول دو شکوائیه پی در پی ، پس از 21 سال وکالت به استحضار میرساند آقای احمد . . . . . . . . و شریک در تاریخ 10/9/76 با یک فقره شکایت کلاهبرداری به مبلغ 168 میلیون تومان به اینجانب مراجعه و لکن از وجود شکایت دوم کلاهبرداری ذکری به میان نمیآورند . با توجه به نوع اتهام و اصرار موکلین بر تهیه و تسلیم متن کامل لایحه دفاعیه به نحوی که نه تنها پاسخگوی جلسات دادگاه بلکه در صورت دستگیری و بازداشت غافلگیرانه پاسخگوی مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باشد ، قرارداد حق الزحمه مورخ 15/9/76 به شرط حال و غیرقابل استرداد بودن تمامی مبلغ قرارداد به صورت تضامن منعقد و مبلغ پنج میلیون تومان طی یک طغری چک از آقای . . . . . . . . دریافت میگردد و طی یکصد ساعت کار مداوم که موکل به هشتاد ساعت آن طی شکوائیه اذعان نموده علاوه بر جلسات مکرر با شکات نه تنها دفاعیه کامل شکایت مورد قرارداد بلکه دفاعیه کامل شکایت دوم و همین طور اقدامات و مکاتبات لازم برای فک پلمب از دفتر کار موکلین نیز به طور بلاعوض تهیه و مستند در اختیار او قرار میگیرد و متهم به قید قرار آزادانه مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به خود را در معیت اینجانب به اتمام میرساند و برای جلسه دادگاه منتظر طی تحقیقات مقدماتی توسط شریک خود که در سفر بوده میشود . با رفع بحران ناشی از تعقیب آقای . . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد و عدم پرداخت دو ثلث باقیمانده از حق الزحمه به اینجانب مراجعه و چک دریافتی از موکل نیز در دست دارنده بلامحل اعلام میشود و دارنده چک در صدد دستگیری موکل بر میآید . تحت فشار ناشی از مراجعات مکرر و نامطلوب دارنده چک به محل دفتر مشترک اینجانب و همسرم که وی نیز به حرفه وکالت اشتغال دارد و مراجعات مکرر همسر آقای . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد فیمابین نهایتاً در مورخ 10/3/77 مکتوب بنا به درخواست موکلین و ممضی به امضای هر دو اقاله میگردد و طی آن ضمن صلح کلیه دعاوی فیمابین از خدمات موثر اینجانب نیز سپاسگزاری و طلب دارنده چک از محل خریداری اتومبیل همسر آقای . . . . . . . . . توسط همسرم به قیمت روز تامین و اینجانب از وصول دو سوم باقی مانده مبلغ قرارداد صرفنظر نمودم و به نظر اینجانب برای وکلای دادگستری تجربهای تلختر از دشوار یافتن احقاق حقوق خود در قبال موکلین وجود ندارد . وکیل مشتکی عنه فتوکپی دو فقره قرارداد و رضایتنامه را پیوست لایحه نموده است . همچنین فتوکپی لایحه تسلیم شده به شعبه 205 دادگاه عمومی تهران مبنی بر تسلیم وکالتنامه و اخطار به دادگاه مذکور مبنی بر دعوت آقای . . . . . . . به دادگاه به وکالت از آقای احمد . . . . . . . . . و چندین برگ فتوکپی قبوض رسید پستی و فتوکپی لایحه دفاعیه از احمد . . . . . . . . . . . ضمیمه شده و آقای . . . . . . . . . لایحة دفاعیة دیگری به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز ارسال داشته که به شماره 2394 - 2/5/78 ثبت دفتر شده و به موجب آن ضمن تکرار اظهارات قبلی ، مدافعاتی نسبت به تخلف انتسابی بیان داشته است . دادسرای انتظامی کانون وکلا مقرر داشته که خانم . . . . . . . . کارآموز وکالت با مراجعه به شعبه 205=505 دادگاه عمومی تهران و ملاحظه پرونده کلاسه 77/413 آن شعبه گزارشی از آن پرونده تهیه و به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارسال میدارد . مشارالیها با تهیه گزارش مورخ 7508 - 7/6/79 اعلام نموده که در پرونده کلاسه مذکور اتهامی آقای احمد . . . . . . . . . دائر به کلاهبرداری وکالتنامه ای از آقای . . . . . . مشاهده نگردید . در جلسه مورخه 25/7/79 آقای . . . . . . . مطالبی اظهار داشته و شکایت شاکی و گزارش خانم . . . . . . را تکذیب نموده و اظهار داشته وکالتنامه شماره 7086 تنظیم و نسخ زیادی از آن در پرونده موجود است و اضافه نموده با خانم . . . . . . . . هیچ گونه رابطه وکالتی نداشته است . خانم . . . . . . . . . . . با مراجعه مجدد به دادگاه عمومی تهران و ملاحظه پرونده کلاسه 77/505/413 طی لایحه تسلیمی دیگری که به شماره 12405 - 10/8/79 ثبت دفتر کانون وکلا شده ، اضافه نموده که آقای . . . . . . در صفحات 191 و 175 پرونده مذکور دو برگ وکالتنامه شماره 7086 مورخ 23/2/76 و 30/2/77 از ناحیه خود به وکالت از آقای . . . . . . . . . تسلیم نموده که در پرونده ذکر شده ضبط گردیده است و سپس در تاریخ 21/11/77 به موجبه لایحه ای از وکالت آقای . . . . . . . کناره گیری کرده است . آقای دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز به موجب اظهارنظر مورخ 11/10/79 چندین مورد تخلف انتظامی از ناحیه آقای . . . . . . . . . را احراز و عقیده به تعقیب مشارالیه داشته که این قرار به موافقت آقای دادستان انتظامی رسیده و نهایتاً کیفرخواست شماره 77/179 - 18/10/79 علیه آقای . . . . . . . تنظیم و به استناد بند 2 ماده 79 آئین نامه و ماده 39 همان آئین نامه و مواد 56 و 63 قانون وکالت و ایضاً ماده 19 آئین نامه به جهت تخلف از مقررات و تخلف از سوگند درخواست صدور حکم علیه مشارالیه شده است . پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع شده و آقای . . . . . . . . . هم چندین فقره لوایح دفاعیه به کانون وکلا و دادسرای انتظامی و شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال و مدافعاتی به عمل آورده و اجمالاً یکایک موارد تخلفات انتسابی به خود را تخلف ندانسته و درخواست صدور حکم برائت خود را نموده است . شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون و کلای مرکز با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شکات و وکیل مشتکی عنه به شرح منعکس در صورتجلسه دادرسی مورخ 13/4/80 و با تجدید جلسه و اخذ توضیح از طرفین نهایتاً با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 77/179 - 26/10/80 و 22188 - 29/10/80 با احراز تخلف ( عمل آقای . . . . . . . در خصوص انتقال چک پنج میلیون تومانی شاکی به غیر و سپس انتقال اتومبیل شاکی به همسر وکیل مشتکی عنه و دریافت حق الوکاله از ثمن اتومبیل مورد معامله را مغایر شئون وکالت دانسته ) و باستناد قسمت دوم بند 1 ماده 180 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با رعایت ماده 83 آئیننامه به لحاظ نداشتن سابقه محکومیت آقای منوچهر . . . . . . . . . را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا محکوم نموده است . دادگاه انتظامی کانون وکلا نسبت به سایر موارد حکم برائت آقای . . . . . . را صادر نموده است . رای صادرشده طی نامه 22179/179077/د - 27/10/1380 به نامبرده ابلاغ و وکیل محکوم علیه به موجب لایحهای که ذیل شماره 22659 - 27/11/80 ثبت دفتر دادگاه شده رای صادر شده را قابل اعتراض دانسته و نسبت به محکومیت خود اعتراض نموده است . آقای . . . . . . . شاکی انتظامی نیز طی لایحه تسلیمی به کانون وکلا که به شماره 23143 - 14/11/80 ثبت دفتر کانون گردیده نسبت به حکم صادر شده اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است . تصویر لایحه اعتراضیه آقای . . . . . به کانون وکلای مرکز ارسال شده و آن کانون طی لایحهای که به شماره 1005 - 12/3/81 ثبت دفتر دادگاه شده جواباً اعلام نموده ، در پاسخ به اعتراض آقای . . . . . . . نسبت به رای شماره 2218 صادر شده از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا اشعار میدارد به صراحت ماده 175 آئین نامه لایحة قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، محکوم علیه صرفاً نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض دارد و در تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض نسبت به احکام ، درجه مجازات قانوناً ملاک قرار میگیرد و نوع و عنوان تخلف مناط اعتبار نیست . با عنایت به اینکه مجازات مندرج در رای معترض عنه ، بر اساس ماده 76 آئین نامه مزبور درجه 3 میباشد فلذا قابل اعتراض نبوده و از این جهت تقاضای رد اعتراض را دارد . همان طوری که محتویات پرونده حاکی است و آقای . . . . هم کراراً اعلام داشتهاند ، علیرغم ظهرنویسی و انتقال چک مورد شکایت به شخص ثالث ، بر اثر دخالت و اقدام وکیل مرقوم ، نهایتاً اتومبیل همسر شاکی . . . . . . . . به نام همسر آقای . . . . . . . . . . . . شده و وجه چک انتقال یافته به ثالث ، در محاسبه بهای معامله ، منظور گردیده و اینگونه اقدام و فعل و انفعال به نظر دادگاه از مصادیق اقدام برخلاف شئون وکالت تشخیص گردیده و امثال مورد شان وکالت را مخدوش مینماید و مدافعات وکیل یادشده موجه نبوده و عمل وکیل یادشده باعث سلب اعتماد و وثوق مردم به وکلا میشود و دریافت حق الوکاله ارتباطی بمانحن فیه نداشته و اقدامات مربوط به واگذاری چک به ثالث و مداخله وکیل مشتکی عنه و همسرش که منجر به انتقال اتومبیل همسر شاکی به همسر آقای . . . . . . . . . . . شده سازگاری با شئون وکالت ندارد .
دادگاه با بررسی محتویات اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظیم شده و با انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید .
رای دادگاه : اولاً در خصوص اعتراض آقای . . . . . . . . . . به آن قسمت از دادنامه شماره 22188 - 29/10/80 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز که اشعار بر تبرئه آقای . . . . . . . . دارد با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و رسیدگیهای انجام شده به لحاظ اینکه آقای سید . . . . . . . هیچ گونه دلیل موجه و مدللی بر ناصواب بودن رای معترض علیه ارائه نکرده و رای مورد اعتراض هم خالی از ایراد و اشکال میباشد و لذا با رد اعتراض آقای شاکی انتظامی ، آن قسمت از رای مرقوم که حکایت از برائت آقای وکیل مشتکی عنه دارد تائید و استوار میشود . ثانیاً در خصوص اعتراض آقای . . . . . . . . . وکیل دادگستری نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الذکر که متضمن محکومیت مشارالیه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون میباشد ، نظر به اینکه رای صادرشده طی نامه شماره 22179/77/179/د - 27/10/80 با پست سفارشی برای آقای . . . . . . . . . ارسال گردیده و نامبرده به موجب لایحه تقدیمی به این دادگاه به شماره 11659 - 27/11/80 ثبت دفتر گردیده در تاریخ 27/11/80 یعنی یک ماه بعد از ارسال نامه اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که خارج فرجه و مهلت قانونی مذکور در ماده 71 آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و لذا به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظرخواهی معترض ، درخواست تجدیدنظر آقای . . . . . . . مردود اعلام میشود

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 328

تاریخ تصویب : 1381/08/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.