×

آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره(20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره(20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-بند-(الف)-تبصره(20)-قانون-بودجه-سال-1382-کل-کشور
شماره 71029/ت28989 ه-                                       27/12/1382
وزارت جهادکشاورزی - وزارت نیرو - وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
      هیئت وزیران در جلسه مورخ27/12/1382 بنابه پیشنهاد مشترک شماره6581/م/103 مورخ 23/12/1382 وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (20)  قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
      ماده 1- اهداف طرحهای مندرج در بند ( الف ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به شرح زیر تعیین می شوند:
      الف - طرح طوبی: طرحی است که با هدف حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور و ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیرمثمر (زراعت چوب) با اولویت مندرج در بند (الف) تبصره(20) قانون بودجه سال1382 کل کشور (بویژه افزایش کاشت زیتون) اجرا می گردد . اراضی مشمول این طرح عبارتست از اراضی که حسب قوانین و مقررات مربوط واگذار شده یا می شود و مستثنیات که پس از شناسایی و استعدادیابی و تهیه طرح برای کشت گونه های چندمنظوره مشمول اجرای طرح خواهد شد .
      ب - طرح افزایش دانه های روغنی: هدف از اجرای این طرح افزایش تولید دانه های روغنی (بویژه کلزا و گلرنگ) از طریق افزایش سطح زیرکشت و ایجاد زمینه های شغلی است .
      ماده 2 - مبلغ 344میلیارد ریال از اعتبارات بند (الف) تبصره(20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به عنوان وجوه اداره شده و مبلغ 56 میلیارد ریال از اعتبار بند مذکور بابت انجام هزینه های پشتیبانی اجرای طرحهای موضوع ماده(1) این آئین نامه (18میلیارد ریال طرح طوبی و 38میلیارد ریال طرح افزایش دانه های روغنی) اختصاص می یابد . وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور عقد قرارداد با بانک عامل یا صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه اعتبار مذکور را بین دو طرح موضوع ماده (1) این آئین نامه توزیع و موافقتنامه های مربوط را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید .
      تبصره - دستگاه اجرایی موظف است یک نسخه از قراردادهای تنظیم شده با بانک عامل مبنی بر چگونگی استفاده از وجوه اداره شده و تعیین میزان یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطا شده و سهم کمک بلاعوض را حداکثر یک ماه پس از مبادله موافقتنامه ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید .
      ماده 3 - تأمین اعتبار طرحهای موضوع این آئین نامه به صورت حداقل هفت درصد (7%) آورده متقاضیان و نود و سه درصد (93%) از محل تسهیلات اعطا شده به متقاضیان (سرجمع وجوه اداره شده و منابع بانکی) انجام می گیرد .
      تبصره - درصورتی که متقاضیان از فارغ التحصیلان رشته های بخش کشاورزی باشند و یا در طرح از یکی از فارغ التحصیلان رشته های یادشده به صورت تمام وقت استفاده نمایند و نیز کشتکاران کلزا و گلرنگ از سهم آورده متقاضی معاف می گردند .
      ماده 4- اعتبار وجوه اداره شده تخصیص یافته برای اجرای طرحهای موضوع بند(الف) تبصره(20) قانون بودجه سال1382 کل کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی به حساب مخصوصی که نزد بانک عامل افتتاح می شود، واریز و توسط ذی حساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
      ماده 5 - تنظیم روابط بانک با متقاضی اجرای طرح، براساس مفاد این آئین نامه و قرارداد منعقدشده بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک می باشد .
      ماده 6 - طول مدت بازپرداخت با احتساب دوران مشارکت برای عملیات مندرج در تبصره مزبور به شرح زیر خواهد بود:
      الف - دانه های روغنی : برای تولید، تهیه بذر و دستگاههای خشک کن به ترتیب حداکثر مدت یک سال، دوسال و هفت سال .
      ب - طرح طوبی و افزایش سطح زیرکشت زیتون برحسب نوع گونه: حداکثر ده سال .
      ج - تولید نهال برای طرح طوبی : حداکثر پنج سال .
      ماده 7- سود و کارمزد مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی، حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر بخش و فعالیتهای ذی ربط خواهدبود .
      ماده 8 - حداکثر چهل درصد (40%) از سود و کارمزد تسهیلات اعطا شده به متقاضیان و تا مبلغ 100 میلیارد ریال به ترتیب به عنوان ( یارانه سود و کارمزد تسهیلات ) و ( کمک بلاعوض دولت ) محسوب می گردد . بار مالی موارد مذکور در موافقتنامه های مربوط منظور می گردد .
      ماده 9- حجم عملیات اجرایی و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از عملیات در بند(الف) تبصره(20) قانون بودجه سال1382 کل کشور به تفکیک استان در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد . درصورتی که حجم کار استانها با توجه به شرایط فنی و با توان اجرایی استانها تغییر یابد،اصلاحیه موافقتنامه تهیه و مبادله خواهد شد .
      ماده 10- بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه را  به صورتی نگه دارد که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطایی به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف نشده قابل تحصیل باشد .
      ماده 11- بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی موضوع این آئین نامه را که از محل بودجه عمومی تأمین شده است شامل اصل،سود و کارمزد متعلقه، با رعایت مفاد ماده(7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- به حساب ویژه ای در خزانه داری کل براساس موضوع ماده(4) آئین نامه ماده مذکور واریز نماید .
      ماده 12- به منظور هماهنگی امور اجرایی و نظارت بر اقدامات انجام شده در طرح طوبی، ستاد هماهنگی، اجرایی و دبیرخانه مربوط در سطح ملی و استان توسط وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می گردد . نمایندگان وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک عامل در آن عضویت خواهند داشت .
      ماده 13- سازمان جهاد کشاورزی در استان موظف است طرحهای موضوع ماده(1) این آئین نامه را از نظر فنی،میزان تسهیلات بانکی مورد نیاز، میزان کمک بلاعوض دولت،یارانه سود و کارمزد تسهیلات و شرایط مجری طرح بررسی و به بانک عامل معرفی نماید .
      ماده 14- بانک عامل موظف است پس از اخذ معرفی نامه متقاضی طرح، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تصویب طرح اقدام نماید و طرحهایی را که برای اعطای تسهیلات موجه تشخیص نمی دهد با ذکر دلایل طی مدت مذکور به دستگاه اجرایی عودت نماید . مهلت مقرر برای عقد قرارداد با متقاضیان حداکثر بیست روز تعیین می گردد . درصورت عدم مراجعه متقاضی در مهلت مذکور، با اعلام بانک حسب نظر دستگاه اجرایی در مورد جایگزینی طرح تصمیم گیری خواهد شد .
      ماده 15- در استفاده از امتیازات موضوع این آئین نامه تشکلهای تعاونی دارای اولویت می باشند .
      ماده 16- شناسایی اراضی و تعیین مشخصات کلیه طرحهای موضوع این آئین نامه و انطباق آن با قوانین موضوعه برعهده واگذارنده اعتبار (وزارت جهادکشاورزی) است .
      ماده 17- ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی و مالی طرحهای موضوع این آئین نامه در سطح کشور در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برعهده وزارت جهادکشاورزی است . بانک عامل نیز موظف است گزارش عملکرد تسهیلات و طرحهای تصویب شده را در پایان فصول سال به وزارت جهادکشاورزی ارسال نماید . تخصیص اعتبار موافقتنامه های موضوع طرحهای بند(1) این آئین نامه برحسب گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات در طول سال انجام خواهد شد . بانک عامل و دستگاه واگذارنده اعتبار مکلفند در رابطه با کلیه دستورالعملهای اجرایی و قراردادهای فیمابین تا پایان خرداد ماه سال بعد، نسبت به انجام عمل حسابرسی و شفاف سازی حسابهای وجوه اداره شده اقدام نمایند .
        ماده 18 - این آئین نامه جایگزین تصویبنامه شماره 1052/ت28348ه- مورخ 16/1/1382 می شود .
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17203

تاریخ تصویب : 1382/12/27

تاریخ ابلاغ : 1382/12/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.