×

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران

ضوابط-انتخاب،-انتصاب-و-تغییر-مدیران
شماره 1426/1901                                                  11/1/1382
وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، بانک ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .
      شورای عالی اداری در یکصدمین جلسه مورخه 24/12/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارتقاء بهره وری و کارایی نیروی انسانی ومدیریت دستگاههای اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتخاب و  انتصاب مدیران متعهد و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریت ها و افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقای شغلی، ( ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران ) را به شرح زیر تصویب نمود:
      الف) دایره شمول
      ماده1- مدیران مشمول طرح ارزیابی مشاغل مدیران، مدیران شرکت های دولتی، روسای ادارات و عناوین مشابه و همطرازان آنها (مدیران میانی و عملیاتی) در کلیه دستگاه های فوق الذکر مشمول این مصوبه می باشند .
      تبصره - همطرازان مشمول این مصوبه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب شورای امور اداری و استخدامی تعیین می گردد .
      ب) معیارهای انتخاب
      ماده2- مشمولین این مصوبه براساس سه معیار کلی وظایف، نقش ها و مهارت های مدیریتی متناسب با پست مورد تصدی انتخاب می شوند .(جدول پیوست)
      تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سطوح مختلف مدیریتی (عالی، میانی، عملیاتی) را مشخص نموده و به دستگاه ها ابلاغ نماید .
      ماده 3- حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریتی وسرپرستی عبارتند از:
      1- دارابودن مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی . (طبق طرحهای طبقه بندی مشاغل) .
      2- گذارندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مدیریت .
      3- حداقل 6 سال سابقه تجربی در رشته های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت در رشته های شغلی مربوط یا مشابه .
      4- اخذ حداقل 60 امتیاز از معیارهای کلی وظایف، نقش ها و مهارتهای مدیریتی با تشخیص کمیته امور مدیران، شوراها و کمیسیون های تحول اداری . (جدول موضوع ماده2)
      تبصره 1- شرایط تحصیلی و تجربی برای انتخاب در مشاغل مدیریت عملیاتی (سرپرستی یا پایه) براساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد .
      تبصره2- شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه ها می تواند علاوه بر شرایط فوق الذکرشرایط اختصاصی برای تصدی پست های مدیریتی تعیین و ملاک عمل قراردهند و حدنصاب مذکور در بند4 را متناسب با شرایط دستگاه و مدیران موجود افزایش دهد .
      ج) فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر
      ماده4- انتصاب افراد به پست های موضوع این مصوبه پس از انتخاب از طریق مقامات یا مدیران ذیربط و تایید شورا و یا کمیسیون تحول اداری دستگاه انجام می گیرد .
      ماده5 - شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه براساس ضوابط و دستورالعمل های تهیه شده که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد، شایستگی افراد پیشنهادی را مورد بررسی قرارداده و اعلام نظر می نماید .
      ماده6 - مدیران و سرپرستان موضوع این مصوبه توسط مقام مسئول دستگاه برای مدت4 سال منصوب می شوند .
      تبصره1- احکام مدیران و سرپرستانی که عملکرد چهارسال گذشته آنها مثبت ارزیابی شود، با تایید مقامات مسوول قابل تمدید خواهدبود .
      تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است دستورالعمل و ضوابط ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان را تهیه و جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ نماید .
      ماده7- به منظور ایجاد انگیزش برای کارکنان در مسیر پیشرفت شغلی و انتصاب به پستهای سرپرستی و مدیریتی، مسئولین دستگاه ها ترتیبی اتخاذ کنند که حتی الامکان انتخاب افراد از کارکنان داخل دستگاه انجام شود .
      تبصره1- در صورتی که انتخاب افراد واجد شرایط از کارکنان درون دستگاه امکانپذیر نباشد، دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر تا بیست درصد انتصابات خود را در رده مدیران از افراد خارج از دستگاه ذیربط انجام دهند .
      تبصره2- به منظور ارتقاء مشارکت بانوان در امور مدیریتی، دستگاه های اجرایی موظف هستند برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی و ارتقاء توانمندی های بانوان و انتصاب آنها در سطوح مدیریتی انجام دهند به نحوی که همه ساله انتصاب بانوان در پست های مدیریتی افزایش یابد .
      ماده8 - هرگونه جابجایی قبل از پایان دوره  تصدی موضوع ماده شش این مصوبه، با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد فرد، براساس پیشنهاد مقامات مسئول و با تایید شورا و یا کمیسیون تحول اداری دستگاه امکان پذیر است .
      تبصره1- شورا یا کمیسیون تحول اداری مکلف است برای رسیدگی به پیشنهاد ارایه شده، در صورت تقاضای مستخدم ذیربط جلسه مربوط را با حضور وی تشکیل دهد .
      تبصره2- در صورت تشخیص عدم توانایی فرد انتخاب شده برای انجام وظایف محوله، مدیر مافوق می تواند فرد منصوب شده را بدون طی تشریفات فوق الذکر در مدت شش ماه نخست انتصاب، تغییر دهد .
      تبصره3- اجرای این ماده در مورد فرمانداران و بخشداران تابع ضوابط خاصی خواهدبود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می گردد .
      ماده9- به منظور شناسایی افراد شایسته برای تصدی پست های مدیریتی و فراهم نمودن زمینه های بروز توانایی و لیاقت افراد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ها می توانند نسبت به برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی مدیریتی از بین  داوطلبان پستهای مدیریتی و سرپرستی اقدام و بانک اطلاعاتی مورد نیاز را ایجاد نموده و افراد واجد شرایط را به مقامات مسوول معرفی نمایند .
      د) سازمان کار
      ماده10- سیاست گذاری، هدایت، تصویب مقررات و ضوابط لازم برای استقرار نظام شایسته سالاری به عهده شورایعالی اداری می باشد .
      تبصره - ضوابط و دستورالعمل های لازم برای تشخیص و تایید صلاحیت مقامات موضوع تبصره2 ماده1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همطرازان آنان (مدیران عالی) به تصویب این شورا می رسد .
      ماده11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه، پی گیری و اجرای این مصوبه بعمل آورد .
      تبصره - دستگاه های مشمول این مصوبه موظفند گزارشهای مربوط به انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و سرپرستان را هر شش ماه یکبار براساس دستورالعمل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این سازمان ارایه دهند و سازمان مزبور پس از جمع بندی، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به  شورای عالی اداری تقدیم می کند .
      ماده12- وظایف شوراها و کمیسیون های تحول اداری دستگاهها در اجرای مفاد این مصوبه به شرح زیر است:
      1- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در دستگاه .
      2- تهیه ضوابط و دستور العمل های داخلی برای استقرار مصوبه .       3- بررسی و تایید شایستگی افراد پیشنهاد شده توسط مراجع ذیربط .
      4- تهیه گزارشهای دوره ای در خصوص اجرای مصوبه در دستگاه ذیربط .
      تبصره1- شوراها و یا کمیسیون های تحول اداری می توانند نسبت به تشکیل کمیته امور مدیران با مسئولیت یکی از معاونین دستگاه اقدام و انجام امور فوق را به این کمیته تفویض نمایند .
      تبصره2- بررسی و تایید صلاحیت افراد در سطوح مدیریتی و سرپرستی که محل خدمت آنان در واحدهای استانی یا شهرستانی می باشد توسط کمیسیون تحول اداری استان (مستقر در هر دستگاه) و با در نظر داشتن مصوبه شماره602/12 مورخ 30/7/1377شورای عالی اداری در خصوص تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران انجام می شود .
      ماده13- عالی ترین مقام دستگاه ها مسئول حسن اجرای این مصوبه در دستگاه متبوع می باشند .
   معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17208

تاریخ تصویب : 1381/12/24

تاریخ ابلاغ : 1383/01/10

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.