جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره2549/ت30426ه -                                          26/1/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت اموراقتصادی و دارایی
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره 241422/101 مورخ 22/12/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور را برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور
1     - گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می باشد .
       تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امورخارجه الزامی است .
2     - استخدام براساس سهمیه های تعیین شده و مقررات مندرج در تصویبنامه های شماره 25296/ت25086ه - مورخ 29/5/1380  و29982/ت27026ه - مورخ 24/6/1381 هیئت وزیران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت بند ( ج ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور امکان پذیر می باشد . به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیت های هزینه ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است .
       تبصره 1 - به کارگیری افراد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط مجاز می باشد .
       تبصره 2 - به کارگیری افراد با رعایت مقررات مربوط، در فعالیت های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) منوط به پیش بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان می باشد . ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرح ها همکاری داشته اند و ادامه عملیات و فعالیت ذی ربط در سال 1383 از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) تامین می شود، با رعایت تصویبنامه شماره 40358/ت25627ه - مورخ 20/9/1380 هیئت وزیران مجاز می باشد .       تبصره 3 - تمدید قرارداد پرسنل غیررسمی شاغل در سال 1382 در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی یا استانی مجاز است .
       تبصره 4 - برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سال های بعد می شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .
       تبصره 5 - انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط، با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای (جاری) مجاز می باشد .
3     - برای کاهش حجم تصدی های اجتماعی دولت، دستگاه های اجرایی موظفند براساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1383 کل کشور، موارد و میزان واگذاری تصدی های اجتماعی خود را که حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذکر می باشد، برحسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند از تامین اعتبار جهت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و یا آماده بهره  برداری مندرج در (ستون اهداف کمی) جدول مزبور خودداری نمایند .
4     - دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مفاد بند ( ز ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل  کشور، صرفا پس از تامین صددرصد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان و افزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال 1383 نسبت به سایر هزینه ها اقدام نمایند به طوری که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبار بابت پرداختهای پرسنلی ایجاد نگردد .
5      - مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون وپانصدهزار (000‚500‚1) ریال در موافقتنامه های مربوط پیش بینی نمایند .
6     - میزان پرداخت کمک های غیرنقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومی حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1383، هشتصدهزار (000‚800) ریال تعیین می گردد .
7     - به کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 1383 معادل ششصدهزار (000‚600) ریال کمک غیرنقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می باشد .
8      - یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (16) در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا، حداکثر معادل پنج هزار و پانصد (500‚5) ریال (نقدی و غیرنقدی) به ازای هر نفر خواهد بود . غذای سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد .
9     - دستگاه  های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1383 بازنشسته می شوند، از اعتبارات مصوب خود تامین و در موافقتنامه های مربوط منظور نمایند .
10   - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود هزینه های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آئین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب 1376 - انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب وذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال 1382 به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند .
11     - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای اداره مهدکودک موضوع تصویبنامه شماره 67768/ت25ه - مورخ 9/7/1369 هیئت وزیران ماهانه  حداکثر مبلغ بیست هزار (000‚20) ریال به ازای هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده می نماید، در موافقتنامه ها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در اداره مهدکودک از کارکنان خود استفاده ننمایند .
12     - هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی شود . افزایش های قانونی قبلی با رعایت بند ( ز ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل اجرا خواهد بود .
13     - پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال 1382 و در سقف یکصد و بیست (120) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز می باشد .
       تبصره - مجوزهای سال های 1380، 1381 و 1382 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد و بیست (120) ساعت تعیین شده است، در سال 1383 معتبر و قابل اجرا می باشد .
41     - تعداد نفر - روز ماموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی، حداکثر معادل عملکرد سال 1382 خواهدبود .
       تبصره - سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین می شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد .
15     - به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تاسیسات رفاه - ی، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
       الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می باشد .
       تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه هایی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور، دارای طرح تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) مصوب برای موارد فوق می باشند و نیز دستگاههای مشمول بند ( چ ) تبصره (7) قانون یادشده از شمول این جزء مستثنی می باشند .
       ب - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) واگذاری می گردند .
16     - دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند:
       الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید .
       ب - مدیران و دستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق شوند .
       ج - به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت، دستگاه های اجرایی پیشنهادها و درخواست های خود را با در نظر گرفتن سیاست های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند .
17     - گردهمایی ها، هم اندیشی ها و همایش ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد .
18     - هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشد .
19 - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) صرفا براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد .
20     - تامین ساختمان اداری مورد نیاز دستگاه های اجرایی، صرفا با ساز و کار بند ( ب ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است . احداث هرنوع ساختمان اداری جدید در سال 1383 جز در مواردی که مجوز قانونی وجود دارد، ممنوع می باشد .
21     - با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی، دستگاه های اجرایی موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای (جاری) خود، فعالیت های مشخص در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند . دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد مشترک شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
22 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، دستورالعمل های مربوط به مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استان ها را ابلاغ نماید .
23     - خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت های اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اعلام نماید .
24     - دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر وتصریح نام است و دستگاه های دارای قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می نمایند .
25     - به منظور تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و با توجه به مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - شرح عملیات کلیه موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) مبادله شده در سال 1382 در قالب اعتبارات سال 1383 جهت اجرای عملیات مندرج در موافقتنامه ذی ربط اصلاح شده تلقی می گردد .
26     - وزیران و معاونان رئیس جمهور که مسئول شرکت های دولتی (از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویبنامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی ربط لازم الاجرا خواهد شد .
27  - این تصویبنامه از ابتدای سال 1383 لازم الاجرا می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17223
تاریخ تصویب :
1383/01/16
تاریخ ابلاغ :
1383/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :