جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره2864/ت30417 ه -                                    29/1/1383
وزارت بازرگانی
      هیئت وزیران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره24456/1 مورخ 27/12/1382 وزارت بازرگانی و به استناد بند( ب ) تبصره(19) قانون بودجه سال1383 کل کشور، تصویب نمود:
1    - وزارت بازرگانی (ستاد بسیج اقتصادی) مجاز است در قبال انجام خدمات جاری توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم شهری، روستایی و عشایری (در نوبتهای اصلی و فوقالعاده) از متقاضیان شهری به ازای هر نفر و از متقاضیان روستایی و عشایری به ازای هر خانوار مبلغ سه هزار (3000)ریال و برای توزیع ته سوش المثنی مرحله یازدهم به ازای هر خانوار مبلغ چهار هزار (4000)ریال و برای توزیع متفرقه کالابرگ مرحله دوازدهم از قبیل تعویض کالابرگ مستهلک شده، امور مربوط به نوزادان، مزدوجان، الحاقی، انتقال، تفکیک و صدور ته سوش المثنی به ازای توزیع هر خانوار شش هزار (6000) ریال و برای جمعآوری کالابرگهای برگشتی به ازای هر نفر کالابرگ پنج (5) ریال کارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
2    - وزارت بازرگانی (ستاد بسیج اقتصادی) مکلف است برای تحویل کالابرگ مفقودشده (بدون مدارک) به ازای هرنفر مبلغ سی و پنج هزار (35000) ریال دریافت و به حساب مذکور واریز نماید .
3  - وزارت بازرگانی (ستاد بسیج اقتصادی) موظف است بابت حقالزحمه توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم به ازای هر خانوار شهری دو هزار (2000) ریال و به ازای هر خانوار روستایی و عشایری سه هزار و ششصد و شصت (3660) ریال و برای کارمزد جمع آوری و برگشت کالابرگ به ازای هر نفر هفت (7) ریال در بودجه سالیانه خود پیشبینی و به موزعین و برگشتدهندگان کالابرگ پرداخت نماید .
4  - معادل واریزی از محل اعتبارات ردیف503426 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور، برابر قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صرف هزینه های مربوط خواهدشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17225
تاریخ تصویب :
1383/01/26
تاریخ ابلاغ :
1383/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :