جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره2873/ت30461 ه -                                         29/1/1383
وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
      هیئت وزیران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ب ) تبصره(8) قانون بودجه سال1383 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
      ماده 1 - دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی رسمی وغیررسمی، اطلاعات لازم در خصوص تعداد آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویانی را که در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می کنند و مشمول استفاده از مزایای موضوع این آئین نامه می شوند و همچنین درخواست اعتبار مورد نیاز برای این منظور را حداکثر تا پایان خرداد، تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای) ارسال می نمایند .
      ماده 2 - اعتبارات موضوع این آئین نامه با اولویت رشته ها و دوره های مرتبط با گروه صنعت یا فنی و مهندسی (به استثنای رشته ها و دوره های کامپیوتر) و کشاورزی و زیر مجموعه های آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پس از بررسی اطلاعات دریافت شده، بین دستگاههای مجری توزیع می گردد و به ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای برای تصویب ارایه می شود .
      ماده 3 - فهرست رشته ها و دوره های برخوردار از مزایای موضوع این آئین نامه براساس اولویت مندرج در ماده (2) این آئین نامه توسط دستگاه های اجرائی مشخص خواهد شد و در موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج خواهدشد .
        ماده 4 - مسئولیت توزیع اعتبار بین موسسات آموزشی غیردولتی به عهده دستگاه های مجری آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی است که بر اساس تخصیص اعتبار انجام خواهد شد . این توزیع بر اساس رشته ها و دوره های مشمول موضوع این آئین نامه و تعداد آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان یا دانشجویان واحد آموزشی ذیربط و سقف اعتبار تخصیص یافته خواهد بود .
        تبصره - پرداخت قسمتی از شهریه دانشجویان دوره های کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی علمی - کاربردی به استثناء دانشجویانی که تمام شهریه آنان توسط بخش دولتی مربوط پرداخت می شود مجاز می باشد .
        ماده 5 - دستگاه های اجرائی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این آئین نامه را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای) ارسال نمایند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17225
تاریخ تصویب :
1383/01/16
تاریخ ابلاغ :
1383/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :