جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره2855/ت30457 ه -                                     29/1/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء(6) بند(ر) تبصره(19) قانون بودجه سال1383 کل کشور، آئین نامه اجرائی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

      ماده 1 - معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت، موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374 - تا مبلغ پانزده میلیارد (000،000،000،15) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور در اختیار وزارت کشور (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) قرار میگیرد تا براساس ماده (2) این آئین نامه پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد .
      ماده 2 - پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ماده (1) این آئین نامه جهت انجام امور تبلیغی و ترویجی شامل تهیه بروشور، تابلوهای اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی کشور، تهیه برنامه های تلویزیونی و نظایر آن به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل کشور به مصرف میرسد .  پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ماده (1) این آئین نامه براساس اولویتهای موردنظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت ایجاد امکانات مشتمل بر رفع نیازهای سرمایهای و تأمین هزینه های جانبی دستگاههای وصول درآمد دولت مندرج در بند(ب) ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، موضوع تصویبنامه شماره13899/ت20708ه - مورخ 11/4/1379 به مصرف میرسد .
      ماده 3 - دبیرخانه ستاد مرکزی موظف است گزارش اقدامات ستاد و نحوه انجام فعالیتهای دستگاه های ذیربط را در رابطه با اجرای مفاد این آئین نامه هر شش ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید .
 معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17225
تاریخ تصویب :
1383/01/16
تاریخ ابلاغ :
1383/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :