جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره9795/ت 30270هـ 2/3/1383
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/2/1383، باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شـماره 54592/5730هـ/ب مـورخ 6/8/1382 تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 4945/ت27999هـ مورخ 5/3/1382، موضوع کلیات، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در مقـدمه تصویبنامه بعداز عبارت (مسکن و شهرسازی) عبارت زیر جایگزین می شود:
(بـراساس اصـول (134) و (138) قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به تصویبنامه شماره 9860/ت15311هـ مورخ 13/8/1374، جهت تعیین خط مشی ها و سیاستها در منطقه عمومی تهران که در بند (ب) این تصویبنامه آمده است و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی تصویب نمود:
ضمن حفظ استقلال واحدهای تقسیمات کشوری و مسئولیتها و اختیارات مراجع ذی ربط در آن، سیاستها و خط مشی های زیر در منطقه یادشده به کار گرفته شود.)
ب ـ بند (1) به شرح زیر تغییر می یابد:
(1ـ منطقه عمومی تهران شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، ساوجـبلاغ، شهـریار، رباط کریم، پاکدشت و نظرآباد است.)
ج ـ در جـزءهای (الف) و (ت) بند (2)، بند(4)، بند (5) و جزءهای (الف)، (د) و (ز) بخش دوم بند(5) و بندهای (6) و (12)، عبارت (مجموعه شهری تهران) به عبارت (منطقه عمومی تهران) اصلاح می شود.
ـ متن زیر به عنوان تبصره به جزء (ب) بخش دوم بند (5) اضافه می گردد:
(تبصره ـ در مواردی که طرحها نیاز به تصویب مراجع قانونی داشته باشد مراتب جهت تصویب به مراجع قانونی مربوط ارایه خواهدشد.)
هـ ـ بند (7) به شرح زیر تغییر می یابد:
(7ـ دولت ساختار تشکیلاتی، حدود اختیارات وشرح وظایف مدیریت مجموعه شهری را با پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهدنمود.)
و ـ بعداز عبارتهای (دستگاههای اجرائی ذی ربط) در جزء (ب) بخش دوم بند(5)، (نتایج موردنظر) در بند (8) و (طرح یادشده) در بند (1) عبارت (بارعایت قوانین و مقررات مربوط) اضافه می شود.
ز ـ در بند (10) عبارت (انجام اقدامهای لازم) به عبارت (پیگیری برنامه ریزی لازم) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17253
تاریخ تصویب :
1383/02/16
تاریخ ابلاغ :
1383/03/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :