جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره9797/ت29323هـ 2/3/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1383 بنابه پیشنهاد شماره 26ـ3/2430ـ211 مورخ 5/6/1382 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان ـ مصوب 1369ـ تصویب نمود:
ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید ، احداث ویا تکمیل خوابگاهای دانشجویان ، موضوع تصویبنامه شماره 15058/ت28568هـ مورخ 8/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:
(ماده8 ـ خوابگاههای موضوع این آئین نامه مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه مراحل ساخت و بهره برداری به عنوان خوابگاه دانشجویی (ازجمله ضوابط تعیین تعداد واحدهای آن به لحاظ شرایط احداث اینگونه اماکن) مسکونی تلقی و مشمول تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم خواهدبود.)
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17253
تاریخ تصویب :
1383/02/27
تاریخ ابلاغ :
1383/03/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :