جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره10722 21/2/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 66315/27589 مورخ 26/12/1381 دولت در مورد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/2/1383 تصویب شده بود در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
شماره7942 28/2/1383
وزارت کشور
قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10722 مورخ 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سیدمحمد خاتمی
قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه:
ماده واحده- با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 7/9/1378- به ویژه تبصره آن، (سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی) در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد؟
الف- صرفا سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 7/9/1378.
ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.
نظر مجلس:
سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17249
تاریخ تصویب :
1383/02/15
تاریخ ابلاغ :
1383/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :