جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 23421/1901 19/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیات وزیران) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند (ب) ماده 5 آئین نامه مزبور) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- محمد ستاری فر

پیوست
برای مشاهده جدول به روزنامه رسمی شماره 17249 - 2/2/1383 مراجعه شود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17249
تاریخ تصویب :
1382/10/20
تاریخ ابلاغ :
1383/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :