جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره8814/ت30717هـ 12/3/1383
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنابه پیشنهاد شورای پول و اعتبار، موضوع نامه شـماره 727/هـ مورخ 27/2/1383 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف اقتصادی را به شرح زیر تصویب نمود:
1 - بانکهای دولتی در سال 1383 می توانند تسهیلات تا معادل چهل و پنج درصد(45%) از افزایش در مانده تسهیلات بخش غیردولتی را خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشها اعطا نمایند. سهم بخشهای مختلف از کل افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی به بخش غیردولتی پس از کسر درصد فوق، الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال، به شرح جدول زیر خواهد بود:
بخش اقتصادی سهم (درصد)
کشاورزی و آب 25
صنعت و معدن 32
مسکن و ساختمان* 28
صادرات 11
بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه 4
جمع 100
*حداقل (72%) از (28%) سهم مسکن و ساختمان و حداقل (20%) از کل تعهدات برای مسکن اختصاص می یابد.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به وظایف بانکهای تخصصی، برنامه اعطای تسهیلات توسط بانکهای تجاری و تخصصی را به گونه ای تنظیم خواهد کرد که این تصویبنامه در سطح کل تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی به بخش غیردولتی اجرا شود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17262
تاریخ تصویب :
1383/03/06
تاریخ ابلاغ :
1383/03/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :