جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 15445 3/3/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 8616/30614 مورخ 27/2/1383 دولت راجع به احکام تبصره (10) قوانین بودجه سالهای 1379 و 1380 کل کشور و تبصره (5) قوانین بودجه سالهای 1381 و 1382 کل کشور که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/2/1383 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 29/2/1383 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس با اصلاح عنوان به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 30/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 11699 11/3/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون استفساریه راجع به ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15445 مورخ 3/3/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون استفساریه راجع به ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
موضوع استفساریه:
ماده واحده - آیا ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مواد برنامه که ناظر به واگذاری سهام و اموال دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به آن به بخش خصوصی و تعاونی است (ازجمله در مورد واگذاری سهام هواپیمائی آسمان) مانع از اجرای احکام قانون بودجه سالیانه در مورد واگذاری سهام و اموال دولت و موسسات و شرکتهای مزبور به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی برای تادیه بدهی دولت می باشد؟ به خصوص آن که قوانین بودجه سالهای 1380، 1381 و 1382 کل کشور موخر از قانون برنامه سوم توسعه وضع شده اند و مطابق نظریه تفسیری شماره 0605/21 مورخ 12/4/1375 شورای محترم نگهبان در این موارد ملاک موخر بودن زمان تصویب قانون است.
نظر مجلس:
مفاد ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که ناظر بر واگذاری سهام و اموال دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به آن به بخش خصوصی و تعاونی است به هیچ عنوان نافی حقوق و اختیارات دولت در واگذاری سهام و اموال دولت و موسسات و شرکتهای مزبور (از جمله واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی به منظور تادیه دیون دولت در اجرای احکام قوانین بودجه سالهای 1380، 1381، 1382 و 1383 نمی باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17259
تاریخ تصویب :
1383/02/29
تاریخ ابلاغ :
1383/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :