×

برطبق شق دو بند ب شرایط عمومی بیمه کارکنان ، بیمه گذاری که مسئول حادثه میباشد ، ثالث تلقی نمی شود و نمی تواند جبران خسارت را بخواهد

برطبق شق دو بند ب شرایط عمومی بیمه کارکنان ، بیمه گذاری که مسئول حادثه میباشد ، ثالث تلقی نمی شود و نمی تواند جبران خسارت را بخواهد

برطبق-شق-دو-بند-ب-شرایط-عمومی-بیمه-کارکنان-،-بیمه-گذاری-که-مسئول-حادثه-میباشد-،-ثالث-تلقی-نمی-شود-و-نمی-تواند-جبران-خسارت-را-بخواهد
رای شماره 339 - 13/8/1354

خلاصه جریان این است که ، یکی ازکارکنان سازمان حفاظت ومحیط زیست درحالی که دانشجویان آن موسسه رابه گردش علمی می برده است ، دراثر تصادم اتومبیل سازمان باماشین دیگری فوت میکند واحراز میشودکه تصادم درنتیجه تقصیر راننده اتومبیل متعلق به سازمان رخ داده وکارمند قربانی حادثه درآن دخالت داشته است ورثه متوفی به شرکت سهامی بیمه ایران " که بیمه گر اتومبیل سازمان حفاظت ومحیط زیست بوده است " رجوع میکند وبعنوان قائم مقام ثالثی که ازتصادم اتومبیل بیمه شده زیان دیده است خسارت میخواهند . بیمه ایران دفاع میکند که چون متوفی کارمند سازمان وبیمه گزار اتومبیل بوده است که هنگام انجام وظیفه در اتومبیل موضوع بیمه جان سپرده است ، برطبق بند ب ازماده 2 قانون بیمه اجباری ، ثالث محسوب نمی شود تاجبران خسارت اوبعهده شرکت بیمه باشد .
شعبه 22 دادگاه شهرستان ضمن دادنامه شماره 494 4/53 دفاع شرکت بیمه را می پذیرد ورای میدهد که ... نظر باینکه بموجب قسمت دوم بند ب ماده اول شرایط عمومی پیوست بیمه نامه ( این شرط مفاد بند ب ماده 2 قانون راتکرارمیکند) کارکنان موسسه بیمه گزار ازشمول اشخاص ثالث خارج بوده ونظر باینکه بنا بمندرجات دادخواست مرحوم یادشده ازجمله کارکنان محیط زیست ( موسسه بیمه گذار ) اعلام گردیده لذا بنظر دادگاه دعوی خواهان بطرفیت شرکت سهامی بیمه ایران فاقد مجوزبوده ومتوجه شرکت نیست ودرنتیجه قرارعدم توجه دعوی بخوانده صادر واعلام میگردد... این نظر از لحاظ تعبیر قانون بیمه اجباری ومعنی شخص ثالث درست است ولی در چنین مواردی جای صدور قرار عدم توجه دعوی نیست خواهان ادعامیکند که خوانده برطبق مفاد بیمه نامه وقانون بیمه اجباری باید خسارت وارده به اورا جبران کند وخوانده خودرا مدیون نمیداند . پس حق این بود که دادگاه درماهیت اظهار نظر کند وخواهان رامحکوم به بیحقی سازد . همین نکته نیز باعث شکستن این قرارازطرف شعبه ششم دادگاه استان مرکز شده است . زیرا دردادنامه شماره 572 29/11/53 چنین آ مده است که :
....... اعتراض فوق قطع نظر از ماهیت دعوی ، ازنقطه نظر توجه دعوی به پژوهشخوانده ... نتیجتا" وارد است ، زیرا قطع نظر از اینکه خواهانهای بدوی طرف دعوی خودرادردادخواست شرکت پژوهش خوانده تعیین نموده اند ، اصولا" محتویات پرونده کار وکیفیت دعوی بنحوی است که دعوی متوجه شرکت پژوهشخوانده میباشد و دادگاه بدوی بایستی پس ازرسیدگی نفیا" ویااثباتا" مبادرت بصدور حکم ماهوی مینمود . بنابراین ، قرارپژوهشخواسته مخدوش بوده وبااعلام فسخ قرارمذکور پرونده امرجهت صدور حکم مقتضی در ماهیت دعوی بدادگاه بدوی اعاده می شود.
چنانکه ملاحظه میشود ، منطوق تصمیم دادگاه استان ناظر به مخدوش بودن قرارعدم توجه دعوی والزام دادگاه نخستین بصدور حکم در ماهیت است . ولی ازآن تمایل دادگاه استان به نادرستی استدلال دادگاه شهرستان نیزاستنباط می شود.زیرا درمقدمه تصمیم دادگا ه اعتراض پژوهشخوانده براینکه چون مرحوم محمد علی ... مسئول حادثه نبوده ورانندگی وسیله نقلیه رابعهده نداشته ومشمول شخص ثالث میباشد " آمده واین اعتراض ازلحاظ نتیجه ، باتوجه به کیفیت دعوی وارد شناحته شده است .
استباط همین تمایل باعث شده است که پس ازارجاع مجددپرونده به شعبه 24 دادگاه شهرشتان ، دادگاه بکلی تغییر جهت بدهد ودر ماهیت دعوی اظهارنظر کند که :
نظر باینکه وقوع تصادف وفوت مورث خواهانها محرز است وباعنایت بقرارصاره ازشعبه 6 دادگاه استان مرکز که بموجب آن دعوی را متوجه شرکت خوانده تشخیص داده است ونظر باینکه مدافعات شرکت خوانده بشرح لوایح پیوست موجه وقانونی نیست ، لذا باستناد ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 بیمه گر ملزم به پرداخت وحبران خسارت نسبت به مورث خواهانها بوده بارعایت ماده مذکور وتصویبنامه شماره 9806 مورخ 4/5/48 هیات وزیران وماده 10 این تصویبنامه شرکت خوانده رابه پرداخت یکصد هزارریال بابت اصل خواسته .... محکوم مینماید .
گذشته ازتغییر نابجای استدلال دادگاه شهرستان ، این رای به ویژه ازاین جهت قابل نکوهش است که دادگاه مساله " توجه دعوی مطالبه خسارت " به خوانده را با" الزام به جبران خسارت " مخلوط کرده است .
بهرحال از این دادنامه (14738/3/54) پژوهش خواسته شده و سرانجام شعبه 11دادگاه استان مرکز ، ضمن دادنامه شماره 339 مورخ 13/8/54 بدین شرح رای میدهد.

رای دادگاه دادگاه استان مرکز
" عمده اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته این است که بموجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و شق 2 بند ب شرایط عمومی بیمه چون بیمه گر مقصر و مسئول حادثه اتومبیل مورد بیمه تشخیص شده راننده آن هرکس که باشد مسئول جبران خسارت سرنشینان آن نخواهد بود. اعتراض مذکوروارد نیست . زیرا برطبق شق 2 بند ب شرایط عمومی بیمه کارکنان بیمه گذاری که مسئول حادثه میباشند ثالث تلقی نمی شوند ونمی توانند جبران خسارت رابخواهند که در موضوع مورد بحث راننده اتومبیل که مقصر بوده برابر شرایط فوق نمی تواند ازمقررات ثالث استفاده نماید. مورث پژوهشخواندگان که سرنشین اتومبیل بوده ومسئول حادثه هم نبوده است ولو اینکه کارمند بیمه گذار باشد مشمول ثالث است وباتوجه باینکه اتومبیل مورد تصادف بیمه بوده است دعوی مطروحه صحیحا" عنوان شده و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران نماید .

مرجع : حقوق مدنی ضمان قهری ، مسوولیت مدنی ، دکترکاتوزیان
چاپ دوم ، سال 1369 صفحه : 268 و 269 و 270

32

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 339

تاریخ تصویب : 1354/08/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.