جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره787/ت30446هـ 9/3/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنابه پیشنهاد شماره 2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده1ـ در اجرای ماده (158) قانون برنـامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379ـ اعتبار مندرج در ذیل برنامه 30228 دستگاههای اجرائی کشور حسب قانون بودجه کل کشور سال 1383 صرفا به اموری اختصاص یابد که در چارچوب ماموریتها، اهداف و وظایف دستگاههای اجرائی منجر به توسعه مشارکت زنان و تقویت نهاد خانواده شود. دستگاههای اجرائی ملی و استانی موظفند درقالب ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور، پیشنهادات خود را از محل اعتبار برنامه 30228 تعیین و در چارچوب این آئین نامه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
تبصره- پـرداخـت هزینه های رفاهی کارکنان زن و اجرای هرگونه مراسم به مناسبتهای مختلف از محل اعتبار این برنامه ممنوع است.
ماده2ـ اولـویتهای امور زنان از محل اعتبار برنامه 30228 مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان به شرح ذیل می باشد:
الف- شـناسایی آموزشهای رسمی و غیررسمی زنان به ویژه آموزشهای مربوط به مهارت آموزی با رویکرد تنوع بخشی، کیفیت بخشی، متناسب سازی و متعادل سازی آموزشها.
ب- اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مناسب جهت نهادینه سازی الگوهای مناسب حضور زنان در عرصه های مختلف مشارکتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.
ج- بهـینه سازی اوقـات فراغت زنان از طریق افـزایش توان دسترسی به فضاها و برنامه های تفریحی، ورزشی و فرهنگی.
د- زمینه سازی به منظور افزایش فرصتهای شغلی زنان و متعادل سازی بازارکار ازحیث عرضه و تقاضای نیروی کار زنان.
هـ - زمینـه سازی جهت ورود زنـان نخـبه بـه نظام برنامه ریـزی کلان ملـی ومنطقه ای.
و- ارایه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به زنان.
ز- توانمندسازی سازمانها و انجمنهای غیردولتی زنان.
ح- زمینه سازی جهت حضور زنان در مجامع بین المللی با تاکید بر مشارکت سازمانهای غیردولتی.
ط- کمک به تاسیس و توانمندسازی تعاونیهای زنان و حمایت از زنان کارآفرین.
ی- حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مطالعات زنان.
ک- حمایت و تشویق از زنان هنرمند، محقق، نویسنده و مترجم.
ماده 3ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند معادل بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از کل اعتبارات استانی (نظام درآمـد - هزینه استان) را به برنامه 30228 اختصاص دهند تا از طریق دستگاههای اجرائی استانی در چهارچوب اولویتهای مندرج در ماده (2) این آئین نامه و مصوبات شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها هزینه گردد.
ماده 4ـ اعتبار برنامه 3028 ردیف 101024 براساس موافقتنامه ای که با سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور مبـادله می شود صـرفا به دستگاههـای مـلی و استانی اختصاص می یابد که فعالیتها و طرحهای آنها با تایید مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موجب افزایش بهره مندی زنان از ظرفیتهای موجودشده یا موجب ظرفیت جدی شود.
ماده 5ـ دستگاههای اجرائی ملی و استانی و سازمانهای غیردولتی زنان موضوع این آئین نامه موظفند عملکرد فعالیتهای اجرائی خود را که در اجرای این آئین نامه می باشد با مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری هماهنگ نموده و گزارش عملکرد خود را هرسه ماه یک بار به مرکز یادشده ارسال نمایند و مرکز نیز گزارشات واصله از دستگاههای اجرائی ملی و استـانی را پس از اظهـارنظر به سازمـان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17257
تاریخ تصویب :
1383/03/03
تاریخ ابلاغ :
1383/03/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :