جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 11153/ت30650هـ 9/3/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 22745/101 مورخ 19/2/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
1 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند حداکثر به میزان ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام که بخشی از اعتبارات آن توسط مردم تامین شده باشد اختصاص دهد.
تبصره 1ـ اختصاص اعتبار برای فصول ساختمانها و تاسیسات دولتی و تامین مسکن از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه ممنوع است.
تبصره 2ـ اختصاص اعتبار برای تکمیل پروژه هایی که بخشی از اعتبارات موردنیاز آنها از طریق زکات تامین شده باشد، بلامانع است.
2 - سهم فصول، برنامه ها و شهرستانهای استان از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود.
3 - فرمانداران موظفند فهرست پروژه های موضوع این آئین نامه را پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان مربوط همراه با اطلاعات کامل شامل میزان خودیاری، میزان کل اعتبار موردنیاز و تایید دستگاه اجرائی مربوط، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارایه نمایند. پروژه های تصویبی در چارچوب سهم اعتبارات هر شهرستان به دستگاه های اجرائی ذی ربط ابلاغ می شود تا با رعایت ضوابط این آئین نامه و در قالب موافقتنامه های مبادله شده به مصرف برسد.
4 - اعتبارات موضوع این آئین نامه به پروژه های نیمه تمامی که خودیاری مردمی آنها به صورت منقول، غیرمنقول، نقدی و غیرنقدی در روستاها و مناطق عشایری حداقل ده درصد (10%) و در شهرهای دارای کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت حداقل سی درصد (30%) و در شهرهای دارای بیشتر از پنجاه هزار نفر جمعیت حداقل پنجاه درصد (50%) باشد، اختصاص می یابد.
تبصره 1ـ تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های آموزشی و ورزشی و مراکز فرهنگی که توسط خیرین اجرا گردیده اند، در اولویت قرار دارد. تبصره 2ـ تامین اعتبار برای پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالاتر و پروژه هایی که میزان خودیاری آن بیشتر می باشد با تشخیص کمیته برنامه ریزی شهرستان در اولویت می باشد.
5 - خودیاری غیرنقدی توسط دستگاه اجرائی ذی ربط یا دفتر فنی استانداری بر اساس آخرین فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویم ریالی شده و در موافقتنامه درج می شود.
این آئین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17257
تاریخ تصویب :
1383/02/30
تاریخ ابلاغ :
1383/03/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :