جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 2560/83/1 23/2/1383
مدیریت محترم عامل روزنامه رسمی کشور
متن آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی که در تاریخ 16/2/1383 به تصویب و امضای ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است به منظور درج و نشر در روزنامه رسمی به پیوست فرستاده می شود.
رئیس نهاد قوه قضائیه- محمود شیرج
آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی
براساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ 1/2/1383 لازم الاجراء است.
ماده 1ـ سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر می باشد.
ماده 2ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید. ضمنا هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می شود ، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می گردد. (جدول تعرفه)
ماده 3ـ در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند مقامات مجاز از طرف رئیس سازمان می تواند آنان را از پرداخت هزینه های مربوطه معاف نمایند.
رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
جدول تعرفه
به روزنامه رسمی شماره 17257 - 11/3/1383 مراجعه شود
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17257
تاریخ تصویب :
1383/02/23
تاریخ ابلاغ :
1383/03/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :