جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره7614/ت30687هـ 9/3/1383
وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان تامین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده1ـ دراجرای بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ،مبلغ پانصد میلیارد (000‚000‚000‚500) ریال از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ردیف 970200 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای مشاغل واحدهای تولیدی در قالب ردیف 503642 قسمت چهارم قانون یادشده اختصاص می یابد.
ماده 2ـ معادل هفتاد درصد (70%) اعتبار مزبور در اختیار سازمان تامین اجتماعی (صندوق بیمـه بیکـاری) و سی درصـد (30%) دراخـتیار وزارت کـار و اموراجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) قرار می گیرد تاپس از مبادله موافقتنامه جداگانه مورد اقدام قرار گیرد.
ماده 3ـ وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) مکلف است اعتبار اختصاص یافته را بابت آموزش فنی و حرفه ای بیکاران مشمول صندوق بیمه بیکاری برای مشاغل واحدهای تولیدی متناسب با فرصتهای شغلی ایجادشده هزینه نماید.
ماده 4ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است اعتبار تخصیص یافته را در اجرای قانون بیمه بیکاری و با اولویت بند (ج) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور هزینه نماید.
ماده 5ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، گزارش عملیاتی ، مالی ، میزان پوشش بیکاران و آموزش آنان ، موضوع این آئین نامه را هرسه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های صنایع و معادن ، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17257
تاریخ تصویب :
1383/03/03
تاریخ ابلاغ :
1383/03/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :