جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 3311/ت29996هـ 16/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/5906 مورخ 10/8/1382 وزارت مسکن و شهرسازی و تاییدیه شماره 12685/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - تصویب نمود:
مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال (000‚000‚850‚5) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، به منظور تملک و تعویض انتهای جنوبی خیابان صفی علیشاه ، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرارگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری شهرداری تهران ، برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17237
تاریخ تصویب :
1383/02/13
تاریخ ابلاغ :
1383/02/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :